مطالعه اثر آنتی بیوتیک ها بر تیتر سرمی مایکوپلاسما گالی سپتیکم و مایکوپلاسما ساینویه

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی اثر آنتی بیوتیک‌های لینکواسپکتین، تیامولین، تایلوزین، سیپروفلوکساسین و ائروفلوکساسین بر روی تیتر سرمی طیور، مبتلا به مایکوپلاسماگالی سپتیکم (Mg) و مایکوپلاسما ساینویه (Ms)
طرح : مطالعه مشاهده‌ای :
حیوانات : چهل و دو قطعه مرغ مادر سویه راس.
روش : چهل و دو قطعه مرغ مادر در سن 35 هفتگی (36 قطعه از یک واحد مبتلا به Mg و Ms و همچنین 6 قطعه از یک واحد عاری از مایکوپلاسماهای مذکور) تهیه و در 7 گروه 6 تایی (6 گروه آلوده و یک گروه غیر آلوده) به صورت جداگانه در قفسهای سیمی در شرایط مطابق با توصیه‌های سویه راس نگهداری شدند. نمونه‌های خون با استفاده از سرنگهای 2 میلی‌لیتری از ورید بالی اخذ گردید و آزمایشهای سریع سرمی (Rapid serum plate agglutination test "RSPAT") و الیزا بر روی نمونه‌های خون انجام شد. به 5 گروه از 6 گروه آلوده (گروههای 1 الی 5) آنتی بیوتیک‌های انتخابی مایکوپلاسماها (گروه 1= لینکواسپکتین، گروه 2= تیامولین، گروه 3= تایلوزین، گروه 4= سیپروفلوکساسین و گروه 5= انروفلوکساسین) به مدت 5 روز کامل با دز توصیه شده هر دارو به روش آشامیدنی داده شد و گروه 6 به عنوان گروه آلوده کنترل برای بررسی اثر داروها و گروه 7 به عنوان گروه غیر آلوده جهت کنترل آلودگی محیطی در نظر گرفته شد. پس از اتمام دوره درمانی، نمونه‌های خون مجددا اخذ و پس از انجام آزمایشهای سرمی، نتایج مورد بررسی قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل آماری: در برنامه SPSS از روشهای آنالیز واریانس و Two tailed pair t-test استفاده شد.
نتیجه‌گیری : تجویز آنتی بیوتیک‌های انتخابی علیه مایکوپلاسماها، تیتر سرمی طیور مبتلا را به میزان قابل توجهی (P<0/05) کاهش داده ولی هیچ کدام از آنتی بیوتیک‌های مورد مطالعه قادر به حذف آن نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Survey of antibiotic effects on serological titer of Mg and Ms infected broiler breeders.
Design: Observational study.
Animals: A total of 42 ross broiler breeders.
Procedure: Thirty-six broiler breeders at 35 weeks old from an infected (Mg and Ms positive) poultry unit and six broiler breeders from a non-infected (Mg and Ms negative) poultry unit were kept in separated cages as recommended in Ross broiler breeder catalogue at the hospital of veterinary faculty of Urmia university. Blood samples were collected from broiler breeders in order to determine serological titers using rapid plate serum agglutination test (RPSAT) and ELISA. before and after administration of lincospectin. tiamulin, tylosin, ciprofloxacin and enrofloxacin antibiotics for five days with recommended dosages of each antibiotics.
Statistical analysis: SPSS statistical analysis program using ANOVA and Two tailed pair t-test were used to analyze the data. Results: The ELISA titers of the infected birds (within and among the groups) were differed significantly (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic
  • ciprofloxacin
  • enrofloxacin
  • Lincospctin
  • Mg
  • MS
  • ross
  • Tiamulin
  • Titer
  • tylosin