جداسازی و شناسایی مولکولی ویروس های برونشیت عفونی طیور در مرغداریهای صنعتی ایران

نویسندگان

چکیده

هدف : شناسایی مولکولی ویروسهای برونشیت عفونی طیور به روش RT-PCR/RFLPs از مرغداریهای صنعتی ایران.
طرح : مطارعه طولی بین سالهای 1382-1377
نمونه‌ها: نمونه‌های بافتی نای، کلیه و ریه گله‌های مشکوک به بیماری تنفسی.
روش : نمونه‌های بافتی ارجاع شده به آزمایشگاه ویروس شناسی طیور بخش بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران طی سالهای 1382-1377 از گله‌های گوشتی و تخمگذار به تخم مرغ‌های جنین دار 9-8 روزه تلقیح شد. 12 جدایه از ویروس‌هایی که در پاساژ سوم باعث تاخیر در رشد جنین، رسوب اورات در مزونفرون‌ها یا مرگ جنین شده و از نظر هماگلوتیناسیون گلبول قرمز مرغ منفی بودند و همچنین 5 سویه رفرانس 793/B , D274, M41, D1466, H120 برای آزمایشات مولکولی RT-PCR/RFLPS انتخاب شدند. RNA ویروس استخراج و به کمک آنزیم رونوشت برداری معکوس به cDNA تبدیل و متعاقب آن به کمک تکنیک PCR با استفاده از ژل آگار 1 درصد الکتروفورز شده و نمونه‌های مثبت در PCR که باند اختصاصی بیش از 1600 جفت باز را نشان می‌دادند توسط آنزیم‌های محدودگر Hae III , EcorI , Hind III هضم شده و الگوهای هضم آنزیمی (RFLPS) نمونه‌های مثبت با الگوی RFLPS سویه‌های رفرانس 793/B , D274, M41, D1466, H120 با استفاده از ژل آگار 1 درصد الکتروفورز و مقایسه شدند.
نتایج : از 12 نمونه مثبت در RT-PCR در هضم آنزیمی با HacIII، 8 نمونه الگوی 793/B و بقیه الگوی تیپ Mass را در RFLPS نشان دادند.
نتیجه‌گیری : با توجه به اینکه 793/B نسبت به سویه واکسینال H120 ماساچوست نوعی سروتیپ با همولوژی پایین بوده و می‌تواند تا حدودی مسئول واگیری برونشیت در گله‌های واکسینه و توجیه کننده شکست در واکسیناسیون این بیماری باشد، جداسازی و شناسایی این سروتیپ ممکن است مقدمه‌ای برای تغییر سیاست کنترل و پیشگیری علیه بیماری برونشیت عفونی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Detection of infectious bronchitis viruses by RT-PCR/RFLPs in poultry farms of Iran.
Design: Longitudinal study from 1997 to 2003.
Samples: Tracheas, lungs and kidneys of suspected flocks to respiratory diseases.
Procedure: From 1997-2003, tissues samples including lung, trachea and kidney, had been prepared from broiler and layer flocks were submitted to avian virology laboratory of poultry diseases section in order to isolate respiratory viral diseases viruses. A total number of 50 infectious bronchitis viruses (IBV) were isolated in embryonated chicken eggs. The infected embryos displayed stunting, urate deposition in the mesonephros or death after three passages. Twelve isolates that had showed typical signs in embryos, were selected for molecular identification. Viral RNA was extracted by RNXTM plus (CinnaGen Co.) using chloroform / Isoamyl alcohol, Isopropanol, Ethanol and DEPC water. cDNA was prepared from extracted RNA with RT enzyme, RH primer, RT buffer, dNTP and Rnase inhibitor. For PCR reaction, buffer PCR lOX, MgCI2, Sloligo5’ & 3’ primer, ampli Taq DNA polymerase and dNTP were added to cDNA and then PCR was conducted in thermal cycler. The PCR products were analyzed on a 1% agarous gel and Ethidium Bromide staining. The Si glycoprotein genes of IBV strains appeared to be above 1600 bp in size. PCR products were digested by HaeIII, Ecorl and Hindill, according to the manufacture’s
recommendation.
Results: Base on RFLPs patterns and comparison with RFLP references patterns (793/B, D274, M41, H120), 8 of 12 strains showed 793/B pattern and the rests (4 of 12) showed Mass pattern in RFLPs.
Clinical implications: Regarding to low homology and weak cross protection between 793/B serotype and vaccinal strain (Massachusetts), prevention and a controled strategy against lB should be altered.
J. Fac. Vet. Me’L Univ. Tehran. 59, 3: 259-264, 2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 793/B serotype
  • IBV
  • RT-PCR/RFLPs