بررسی تغییرات فصلی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز خون و تغییرات پاتولوژیک قلب و ماهیچه های اسکلتی در گوسفندان آذربایجان غربی

نویسندگان

چکیده

هدف : مشخص نمودن فصلی از سال که در آن میزان آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرد که این آنزیم شاخص اطلاع از مقدار سلنیوم خون می‌باشد. همچنین بررسی تغییرات پاتولوژیک اختصاصی کمبود سلنیوم در ماهیچه‌های اسکلتی و قلب جهت اثبات وجود بیماری عضله سفید نیز یکی دیگر از اهداف این مطالعه بود.
حیوانات: در این مطالعه از 2400 راس گوسفند به ظاهر سالم و 27 راس بره با علائم کلینیکی مشکوک به کمبود سلنیوم خونگیری بعمل آمد. همچنین 10 راس بره مبتلا نیز کالبدگشایی شدند.
روش : در 4 فصل جمعا 2400 نمونه خون از گوسفندان سه شهر آذربایجان غربی اخذ شد و میزان آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در آن اندازه‌گیری شد از 27 راس بره با علائم کلینیکی خونگیری به عمل آمد سپس 10 راس از آنها ذبح گردیدند و تغییرات پاتولوژیک در ماهیچه‌های اسکلتی و قلب مورد بررسی قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری : با استفاده از آزمون استیودنت t تغییرات فصلی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز خون مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج : میزان گلوتاتیون پراکسیداز خون گوسفندان در هر سه شهر مورد مطالعه به صورت چشمگیری از نظر آماری در زمستان پائینتر از تابستان بود. همچنین بره‌هایی که علائم کلینیکی را از خود نشان می‌دادند مقدار آنزیم خونشان در حد مارژینال، نزدیک به کمبود و تغییرات دژنراتیو وسیعی در ماهیچه‌های اسکلتی و قلب از خود نشان می‌دادند.
نتیجه‌گیری: نتیجه این مطالعه نشان داد که در فصل زمستان گوسفندان مناطق مورد مطالعه دارای آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز پائینتر از سایر فصول بوده و در برخی از نواحی نظیر ارومیه تا حد بحرانی منجر به ظهور علائم کلینیکی قابل رویت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To clarify the season in which GSH-PX, the index of
blood selenium status, is in its critical condition. In addition specific pathological changes due to selenium deficiency in skeletal muscle
and the heart was investigated.
Animals: In this study, blood sampling were taken of 2400 cilinicaly
normal sheep and 27 lambs suspected for seleniom deficiency. 10 selenium deficinet lambs were also autopsysed for pathological changes.
Procedure: GSH-PX was measured in 2400 blood samples taken
of normal sheep in 3 towns in west Azarbaidjan. Blood samples
were also collected from 27 lambs suspected for selenium deficiency. Ten lambs with clinical signs of selenium deficiency were necropsied and gross and microscopic changes in the hearts and skeletal muscles were studied.
Statistical analysis: Season’s variations were analysed by student
“t” test.
Results: This investigation showed that blood GSH-PX in sheep in the all understudied areas, was significaly lower in winter than summer. The lambs with clinical signs of selenium deficiency had marginal blood GSH-PX and showed extensive degenrative changes
in the hearts and skeletal muscles.
Conclusion: The results showed that in winter, blood GSH-PX of
sheep in west Azarbaidjan declined to the critical level and in some
places like Urmia lead to developing of the clinical form. I. Fac.
VeL Med. Univ. Tehran. 59, 3: 253-257, 2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GSH-PX
  • Se Deficiency
  • sheep
  • West Azarbaidjan