تعیین زمان مناسب برای د- اپی تلیالیزه کردن قطعه ایلئومی با ترکیب آنزیمی در سگ

نویسندگان

چکیده

هدف : تعیین زمان مناسب برای تخریب اپی تلیال قطعه ایلئومی با ترکیب آنزیمی کلاژناز و تریپسین با هدف افزایش حجم مثانه به شیوه ایلئوسیستوپلذاستی در محیط زنده.
طرح : مطالعه تجربی توصیفی.
حیوانات: پانزده قلاده سگ ماده بالغ از نژاد مخلوط ایرانی.
روش : پانزده قلاده سگ ماده بالغ 2 تا 3 ساله مخلوط ایرانی، با وزن تقریبی 24-15 کیلوگرم پس از آماده سازی جراحی و انجام بیهوشی تحت عمل جراحی سلیوتومی متعارف قرار گرفتند. 20 سانتیمتر از قطعه ایلئومی با حفظ روده بند از روده کوچک جدا شد و قبل از شروع رمان آنزیمی 5 میلیمتر از طول قطعه ایلئومی برای مطالعه بافت طبیعی روده بداشته شد و به بخش آسیب‌شناسی ارسال گردید. درمان آنزیمی قطعه ایلئومی برای د-اپی تلیالیزه کردن بافت مخاط قطعه ایئومی با استفاده از ترکیب آنزیمی کلاژناز و تریپسین با غلظت 125/0 درصد در زمانهای 5، 10، 15، 20 و 25 دقیقه انجام شد. پس از هر فاصله زمانی 5 دقیقه‌ای نمونه‌های بافتی 5 میلیمتری برداشته شد و به بخش آسیب شناسی ارسال گردید.
نتایج : مطالعه 180 مقطع میکروسکوپی قطعه ایلئومی نشان داد که در گروه 5 دقیقه‌ای نسبت به گروه بدون درمان آنزیمی تقریبا 20 درصد طول پرزهای الئوم به صورت کانونهایی د-اپی تلیالیزه شدند. در حالی که درمان آنزیمی به مدت 10 دقیقه 23 درصد طول پرزهای روده را به طور کانونی و پراکنده د-اپی تلیالیزه نمود. تقریبا 60 درصد طول پرزهای ایلئوم پس از 15 دقیقه به صورت کانونی اما با وسعت بیشتری نسبت به گروههای درمانی 5 و 10 دقیقه‌ای و 75 درصد طول پرزها پس از 20 دقیقه اپی تلیوم را از دست داده‌اند. د-اپی تلیالیزه شدن کامل پرزهای روده به طور منتشر و کمابیش سرتاسری در مدت زمان 25 دقیقه مشاهده گردید.
نتیجه‌گیری : نتایج حاصل از مطالعه مقدماتی مقاطع بافتی بیان می‌دارد که درمان آنزیمی قطعه ایلئومی به مدت 25 دقیقه، تقریبا توانایی د-اپی تلیالیزه کردن کامل پرزهای روده‌ای را در سطح وسیع داشته و می‌تواند در عمل پیوند مثانه توصیه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To determine of a proper time to de-epithelialization of ileal segment by using collagenase and trypsin cocktail for ileocystoplasty.
Design: Descriptive experimental study. Animals: Fifteen adult female mixed Persian dogs.
Procedure: Ileocystoplasty was performed on 15 female Persian mixed breed dogs ranging from 2 to 3 years old and 15 to 24 kg body weight. Twenty centimeters of ileal segment with its adequate mesentery was selected. Five millimeters of ileal segment was taken for normal histological study of the intestine. Enzymatic
treatment of ileal segment using 0.125% collagenase and trypsin cocktail in 5, 10, 15, 20 and 25 minutes was performed on dogs. After each enzymatic exposure, tissue samples (5 mm) were taken for histopathologic evaluation.
Results: Microscopical study of 180 histologic sections showed
that 5 minutes treatment (MT), focally denuded 20% of villi epithelium; while 10 MT has caused 33% of villi epithelium focally. In 15 MT approximately 60% of villi were de-epithelialized while 20 MT caused 75% villi de-nudation with more cryptlysis. Complete de-nudatson of villi epithelium occurred with 25 MT.
Clinical implications: The results of this preliminary study state
reveal that approximately 25 minutes enzymatic treatment of ileal segment can completely de-epithelialize villi, and is recommended for ileocystoplasty. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 59, 3: 207-
214, 2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • De-epithelialization
  • enzyme
  • Histopathology
  • Ileal segment
  • Ileocystoplasty