جداسازی عوامل قارچی توکسین زا و غیرتوکسین زا از جیره های غذایی دامی ارسالی به مرکز قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

هدف : شناسایی قارچهای توکسین زا و غیر توکسین زای جیره‌های غذایی تحت مطالعه.
طرح : مطالعه آزمایشگاهی.
نمونه‌ها: تعداد نوزده نمونه‌ جیره غذایی از قبیل ذرت، جو، سیلو، کنسانتره، پودر چربی و...
روش : بر اساس تکنیکهای استاندارد آزمایشگاهی پس از آماده‌سازی، نمونه‌ها بر روی محیط‌های کشت سابورو گلوکز آگار حاوی کلرامفنیکل، یوتیتو گلوکز آگار، چاپکس داکس آگار و رزینگال آگار به دو روش خطی و تلقیحی کشت داده شدند. تحلیل آماری: بر اساس آزمونهای تی و مربع کای.
نتایج : بر اساس اطلاعات به دست امده از نتایج کشت، گونه‌های آسپرژیلوس (2/63 درصد) پنی سیلیوم (8/36 درصد) موکور (6/31 درصد) و کلادوسپوریوم (3/26 درصد) به ترتیب فراوانترین قارچهای جدا شده از جیره‌های تحت آزمایش بودند. فراوانترین تعداد کلنی‌ها، توسط فوزاریوم (118 کلنی) در جیره‌های سیلو و کنسانتره ایجاد شده بود. گونه‌های جنس آسپرژیلوس عبارت بودند از آسپرژیلوس فومیگاتوس (5/18 درصد)، آسپرژیلوس فلاووس (9/35 درصد) آسپرژیلوس نیجر (9/25 درصد) و گونه‌های شناسایی نشده آسپرژیلوس (6/29 درصد) بر اساس آزمونهای آماری اختلاف معنی‌داری بین فراوانی گونه‌های آسپرژیلوس جدا شده با قارچهای دیگر مشاهده گردید (P<0/05) همچنین اختلاف معنی‌داری بین جداسازی گونه‌های توکسین زای احتمالی و غیر توکسین زا مشاهده گردید بدین معنی که گونه‌های توکسین زا، حضور معنی‌دارتری (P<0/001) را در این بررسی نشان می‌دهند.
نتیجه‌گیری : با توجه به حضور قارچهای توکسین زا در جیره‌های غذایی تحت مطالعه، باید برنامه‌ریزی مدونی برای شناسایی قارچهای موجود در جیره‌های مختلف دامی در مراکز تولید نمود تا پس از شناسایی قارچهای توکسین زا و توکسین‌های حاصله، برنامه و دستورالعمل‌هایی را جهت کنترل قارچهای مذکور در جیره‌ها تدوین نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Identification of toxigenic and nontoxigenic fungi agents
isolated from feedstuffs, understudy. Design: laboratory study.
Samples: Nineteen different samples of feedstuffs such as corn,
oat, silage, concentrated feed, fat powder and etc. Procedure: After processing of the samples ,they were cultured(using inoculation & streak culture methods) on sabouraud glucose agar
containing chloramphenicol, potato glucose agar,czapek-dox agar and rosebangal agar media under standard laboratory technical
conditions.
Statistical analysis: Chi-square and t-test.
Results: The most frequent isolated fungi were: Aspergillus(63/2%),
Penicillium (36/8%), Mucor (31/6%) and Cladosporium (26/3%), respectively. According to the colony counts, Fusarium colonies
were the most abundantly isolated from silage and concentrated
feeds(118 colonies).Among the isolated Aspergillus species,
Afumigatus (18.5%), A.flavus (35.9%), A.niger(25.9%) and A.sPP (29.6%) were identified. There was a significant defference between Aspergillus and the other fungi. These differences were significant,
respect to suspected toxigenic and nontoxigenic species, as well.
It means that toxigenic species were isolated more significantly
than nontoxigenic agents.
Conclusion: With attention to presence of toxigenic fungi on the feeds, it should be considered to plan a program for identifying
fiingi(spacially toxigenic fungi )in different feedstuffs After this
step, in order to hygienic control of fungi on feeds, it is necessary
to design some programs into the future. J. Fec. Vet. Med. Univ.
Tehran. 59, 3: 221-226, 2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aspergillus
  • Feed stuffs
  • Fusarium
  • Mycotoxins
  • Penicillium