شناسایی برخی از عوامل حدث جدایه های اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز طیور

نویسندگان

چکیده

هدف : تعیین میزان فراوانی برخی از عوامل بالقوه حدت در جدایه‌های Escherichia coli از موارد کلی باسیلوز طیور.
طرح : بررسی توصیفی.
نمونه‌ها : یکصد جدایه E.coli از موارد کلی باسیلوز موجود در گنجینه باکتریایی آزمایشگاه تحقیقاتی بخش بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران مورد استفاده قرار گرفت.
روش : تمام جدایه‌های مورد مطالعه از نظر قدرت تحرک، مقاومت سرمی و توانایی تولید همولیزین، آئروباکتین، کلی سین و کلی سین V آزمایش شدند.
نتایج: از صد جدایه E.coli مورد بررسی 64 درصد متحرک، 94 درصد مقاوم به اثر باکتریسیدال سرم، و 100 درصد غیر همولیتیک بودند و به ترتیب 85 درصد، 90 درصد و 22 درصد جدایه‌های توانایی تولید آئروباکتین، کلی سین و فقط کلی سین V را داشتند.
نتیجه‌گیری : تنوع در عوامل حدت، در بین جدایه‌های مورد بررسی مشاهده شد، اکثریت این جدایه‌ها واجد عوامل حدت مورد مطالعه بودند. تولید آئروباکتین کلی سین و مقاومت سرمی سه ویژگی مهم در سویه‌های E.coli جدا شده از کلی با سیلوز طیور می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To determine the frequency of potential virulence factors
in Escherichia coli isolates from avian colibacillosis.
Design: Descriptive study. Samples: One hundred E. coli isolates from cases of avian
colibacillosis examined in this study were obtained from the
bacterial collection of Poultry Diseases Section, Department of
Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran. Procedure: All isolates were characterized with respect to motility,
serum resistance and ability to produce aerobactin, colicin, colicin
V and hemolysin. Results: No hemolytic isolate was found. Motility and serum resistance were found in 64 and 94% of isolates, respectively. The percentages of isolates that produced aerobactin, colicin and colicin
V were 85, 90 and 22%, respectively. Conclusion: Aerobactin production and serum resistance may be
important factors associated with virulence of avian E. coli isolates.
J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 59, 3: 233-240, 2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aerobactin
  • Colibacillosis
  • colicin
  • Escherichia coli
  • serum resistance