بررسی سرم شناسی میزان شیوع آلودگی گاوها به BVDV با آزمون الایزا و مقایسه استفاده از الایزای شیر و سرم خون در ارومیه

نویسندگان

چکیده

هدف : تعیین میزان شیوع آلودگی گاوها به ویروس BVD و یافتن گله‌های سرم مثبت یا الایزای غیر مستقیم با استفاده از نمونه‌های شیر و سرم و ارزیابی استفاده از نمونه شیر به جای سرم خون.
طرح : مطالعه شیوع سرمی BVDV با استفاده از الایزای شیر و سرم خون به روش ارزیابی گذشته نگر.
حیوانات: صدو هشتادو هشت راس گاو شیری و 45 راس گوساله 6 ماهه تا 2 ساله از نژاد بومی و دو رگ از 24 گله در حومه ارومیه.
روش : فراهم کردن سرم خون و شیر به منظور جستجوی آنتی بادی ضد BVDV در شیر و سرم با آزمون الایزای غیر مستقیم، سرمها به نسبت 1:25 در بافر رقیق شدند، ولی نمونه‌های شیر پس از سانتریفوژ در 2500 دور و جداسازی چربی آنها، بدون رقیق کردن در الایزا به کار رفتند. آن دسته از نمونه‌های سرم و شیر که OD آنها مساوی یا بزرگتر از 5/2 برابر OD مربوط به سرم و شیر کنترل منفی (شاهد منفی) بود به عنوان الایزا... مثبت در نظر گرفته شدند. داده‌های به دست آمده از 188 جفت نمونه شیر و سرم به منظور تعیین درصد همخوانی بین آنها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل آماری : آزمون استودنت تی و مربع کای.
نتایج : از 188 جفت نمونه شیر و سرم مربوط به گاوهای ماده شیری، 59 مورد (38/31 درصد) الایزا.. مثبت از سرم و 52 مورد (65/27 درصد) الایزا... مثبت از نمونه‌های شیر به دست آمد همچنین از 45 نمونه سرم گوساله 5/0 تا 2 ساله 20 درصد سرم مثبت در برابر BVDV مشاهده گردید. درصد فراوانی حیوانات سرم مثبت در گروههای سنی بزرگتر از 2 تا 5 سال 61/27 درصد و در بزرگتر از 5 سال 14/36 درصد به دست آمد در این مطالعه فراوانی گله‌های آلوده 80 درصد برآورد شد. نتایج همچنین نشان داد که بین داده‌های الایزای شیر و سرم 96 درصد همخوانی وجود دارد.
نتیجه‌گیری : با توجه به یافته‌های ازمون الایزای شیر و سرم خون، میانگین آلودگی به BVDV در سه گروه سنی مختلف 18/29 درصد به دست آمد با توجه به اینکه 80 درصد از گله‌ها دارای حیوان سرم مثبت بودند، می‌توان به گسترش چشمگیر آلودگی در ارومیه پی برد. هرچند بازده الایزای شیر در کشف حیوانات سرم مثبت 72/3 درصد کمتر از الایزای سرم بود. لکن اختلاف معنی‌دار آماری با سطح اطمینان 95 درصد بین نتایج به دست آمده از الایزای شیر (65/27 درصد) و الایزای سرم (28/31 درصد) مشاهده نگردید. از این رو می‌توان از شیر به جای سرم خون برای یافتن گله‌های آلوده و تعیین درصد آلودگی گاوها به BVDV در آزمون الایزا به عنوان یک تست غربالی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Detecting of seropositive cattle to BVD virus by indirect ELISA using milk and serum samples from individual cows, comparing the use of milk instead of blood serum for determining the BVDV infection in cattle herds.
Design: Bovine viral diarrhea seroprevalence survey in cattle using milk and serum ELISA by retrospective study.
Animals: One hundred and eighty eight milky cows and 45 calves 0.5-2 years old (Native and hybride) from 24 cattle herds in subord of Urmia.
Procedure: Preparing serum and skim milk for detection of anti-BVDV antibody by indirect ELISA. The sera were diluted 1:25 and the milk samples were used as undiluted. The sera and milk which had OD equal or higher than 2.5 time OD of reference negative control serum and milk, considered as ELISA-positive. The data obtained from 188 matched sets of milk and serum were statistically compared with each other to determine the percentage of correlation between them.
Statistical analysis: Student’s t and chi square tests.
Reults: Out of 188 pairs milk and serum, 52 cases (27.65%) of milk and 59 (3 1.38%) of serum samples were ELISA positive. The data showed 96% correlation between the results of milk-ELISA and serum-ELISA.
Conclusion: The present study showed that milk-ELISA is well performed in compared with serum-ELISA test. However the output of milk-ELISA was 3.72% less than serum-ELISA in detection of animals infected with BVDV, but on significant differences was found between the results gained by milk-ELISA (27.65%) and serum-ELISA (31.38%) test by student’s t-test. Therefore, the milk can be used instead of serum in ELISA for detection of infected herds as a screening test. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 59, 3:22 7-231, 2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BVDV seroprevalence
  • Cattle
  • Milk- ELISA