اثرات بیهوشی با زایلازین - کتامین بر روی درجه حرارت، تنفس ضربان قلب، فشار خون سرخرگی و گازهای خونی در گوسفند

نویسندگان

چکیده

هدف : در این مطالعه اثرات ترکیب زایلازین- کتامین بر روی دستگاه قلبی – عروقی و دستگاه تنفسی، با اندازه‌گیری فشار خون سرخگی، گازهای خونی، دمای بدن، تعداد ضربان قلب و تنفس بررسی شده است.
طرح : بررسی مطالعه تجربی با استفاده از خود شاهدها.
حیوانات: پنج راس گوسفند سالم با میانگین وزن 4/21 کیلوگرم استفاده شده است.
روش: در کلیه گوسفندان زایلازین (2/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم، عضلانی) 15 دقیقه قبل از مصرف کتامین (10 میلی‌گرم بر کیلوگرم، وریدی) تزریق گردید. تمام مقادیر (ضربان قلب، تنفس و...) قبل از تزریق زایلازین اندازه‌گیری شد و به ترتیب در زمانهای 5، 15، 30، 45 و 60 دقیقه بعد از القای بیهوشی با کتامین، این اندازه‌گیریها تکرار شد. برای اندازه‌گیری فشار خون سرخرگی و جمع‌آوری نمونه خون، یک کاتتر سرخرگی که با هپارین 2:1000 شستشو می‌شد از طریق یک برش 5 سانتیمتری پوست با استفاده از بیحسی موضعی درون شریان کاروتید قرار داده شد.
تجزیه و تحلیل آماری : برای تحلیل داده‌ها از روش آماری آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار استفاده گردید.
نتایج : بر اسا ایج به دست آمده، تعداد ضربان قلب تغییر معنی‌داری را نشان نداد. متوسط فشار خون سرخرگی در دقایق 30،45، 60 بعد از بیهوشی کاهش معنی‌داری داشت. فشار نسبی اکسیژن سرخرگی در دقیقه 60 کاهش معنی‌داری داشت. فشار نسبی دی اکسید کربن سرخرگی ابتدا در دقیقه 5 افزایش معنی‌داری داشت و سپس در دقایق 15، 30، 45 و 60 ضمن کاهش نسبی همچنان به طور معنی‌داری بالاتر از حد نرمال باقی ماند اما تعداد تنفس به طور معنی‌داری تغییر نیافت. دمای بدن در دقایق 5، 15،30، 45 و 60 بعد از بیهوشی کاهش معنی‌داری داشت.
نتیجه‌گیری : بر طبق این مطالعه ترکیب زایلازین – کتامین تضعیف جزئی بر روی دستگاه قلبی – عروقی دارد. این ترکیب مسئول اختلال مختصر در تهویه، کاهش فشار نسبی اکسیژن، افزایش نسبی دی اکسید کربن سرخرگی و کاهش دمای بدن در طول دوره بیهوشی در گوسفند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: The effect of xylazine-ketamine on cardiovascular system and respiratory system was evaluated by measurement of arterial blood pressure, blood gases, temperature, heart and respiratory
rate.
Design: Self controlled study.
Animals: Five healthy sheep with an average weight of 21.4 kg were used in this study.
Procedure: Xylazine (0.2 mg/kg TM) was administrated 15 minutes
prior to utilization of ketamine (10 mg/kg IV) in all animals. All
baseline measurements (heart rate, respiratory rate and ...) were
taken before the xylazine administration and were taken again at 5, 15, 30, 45 and 60 minutes intervals after induction of anesthesia with ketamine. Arterial catheters flushed with 2:1000 heparin solution were placed by using local anesthesia into the carotid
artery via a 5 cm skin incision for measuring arterial blood pressure
and collecting blood samples. Statistical analysis: Repeated measure analysis of variances design and least significant difference were used to analyze data.
Results: On the basis of these results, heart rate did not change
significantly. Mean arterial blood pressure decreased significantly
at 30,45, and 60 minutes after anesthesia. PaO2 declined significantly at 60 minutes and PaCO2 at first increased at 5 minute, then decreased at 15, 30, 45, and 60 minutes but remained significantly higher than before anesthesia, but respiratory rate did not change
significantly. Temperature declined significantly at 5, 15, 30, 45
and 60 minutes after anesthesia, Conclusion: According to this study, xylazine-ketamine combination
has a little depressant effect on cardiovascular system. This combination
is responsible for a little disturbed ventilation, decreased PaO2,
increased PaCO2 and declined body temperature in anesthesia. J.
Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 59, 3: 265-2 70, 2004

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood gases
  • blood pressure
  • Corresponding
  • ketamine
  • sheep
  • Xylazine