مقایسه اثرات درمانی فلورفنیکل و تیل مایکوزین در برونکوپنومونی آنزئوتیک گوساله

نویسندگان

چکیده

هدف : مقایسه اثربخشی بالینی فلورفنیکل با تیل مایکوزین در درمان موارد رخداد طبیعی برونکوپنومونی آنزئوتیک گوساله.
طرح : کارآزمائی شاهد دار تصادفی.
حیوانات: هفتاد راس گوساله هلشتای بین سنین یک 6-1 ماه در سه گاوداری شیری اطراف مشهد.
روش : گوساله‌های مبتلا به بیماری پس از شناسایی مورد معاینه بالینی قرار گرفته و اطلاعات اخذ شده در پرسش نامه‌های جداگانه‌ای ثبت می‌شد. پس از وزن کشی اقدام به اخذ نمونه‌های خون می‌گردید. گوساله‌ها از هر واحد به صورت جفت انتخاب می‌شدند و به طور تصادفی با داروی فلورفنیکل (با دز 20 میلی‌گرم به ازای وزن زنده‌دام با دو تزریق عضلانی به فاصله 48 ساعت) یا تیل مایکوزین (با در 10 میلی‌گرم به ازای وزن زنده دام با یک تزریق زیر جلد، 35 راس گوساله) درمان می‌شدند. معیارهای اثر بخشی بالینی شامل تعداد تلفات، دمای بدن، شاخص بیماری، تخمین موفقیت درمان یا شکست و تعداد موارد عود بیماری یا عفونت مجدد بود. همچنین سیمای هماتولوژی و پروتئین تام و فیبرینوژن دامها قبل و بعد از درمان در روز چهارم مورد مطالعه قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری : ازمونهای t مستقل من – ویتنی و مربع کای.
نتایج : اختلاف معنی دار آماری بین دو گروه گوساله مشاهده نشد (P>0/05). بهبودی در گروه درمان شده با فلورفنیکل 31 راس (5/88 درصد) و با داروی تیل مایکوزین 30 راس (7/85 درصد) بود ولی در آزمون مربع کای اختلاف دو گروه معنی‌دار نبود (P>0/05) در ضمن هیچ واکنش نامطلوب مشخصی در هر دو گروه پس از تجویز داروهای فلورفنیکل و تیل مایکوزین مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری : نتایج حاصله نشان داد که اثرات درمانی فلورفنیکل و تیل مایکوزین در گله‌های تحت مطالعه مشابه بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To compare the field efficacy of Florfenicol with Tilmicosin in the treatment of naturally occurring enzootic calf bronchopneumonia. Design: Randomized controlled trial.
Animals: A total of 70 Holstein calves between 1-6 months old in three dairy farms of Mashhad suburb were used. Procedure: Calves with visual signs of pneumonia were entered into the trial. After physical examination, clinical findings were
recorded. They were weighed and blood samples collected by
venipuncture. They were randomly assigned to received either Florfenicol (20mg/kg bw, IM, 2 injections 48h apart, 35 calves) or Tilmicosin (10mg/kg bw, SC, 1 injection, 35 calves). Clinical measures of efficacy included mortality, rectal temperature, illness
index scores, assessment of treatment success or failure, and the
number of relapses or reinfections. Also, hematological indices, total plasma protein and fibrinogen were studied on day 0 and day 4 after the treatment.
Stattistical analysis: Independent t-test, Mann- Whitney and Chi-
Square.
Results: There were not any significant differences between two treatment groups (P>0.05). Resolving clinical sings in Florfenicol and Tilmicosin treatments were, 88.5% (31 cases) and 85.7 % (30
cases) respectively, which were not statistically significant (P>0.05).
No significant adverse reaction was noticed with either drugs. Conclusion: Results indicate that Florfenicol and Tilmicosin are
comparable in the treatment of enzootic calf bronchopneumonia.
J. Fac. Vet Med Univ. Tehran 59,3:277-282,2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bronchopneumonia
  • Calf
  • Enzootic
  • Florfenicol
  • Tilmicosin