منابع و راههای انتقال ااسیست آیمریا به سالنهای پرورش طیور صنعتی شهرستان ارومیه

نویسندگان

چکیده

هدف : مشخص نمودن منابع و راههای انتقال ااسیست آیمریا به سالنهای پرورش طیور صنعتی.
طرح : مطالعه مقطعی.
نمونه‌ها: نمونه‌گیریا ز 47 سالن مربوط به 30 واحد مرغداری اطراف شهرستان ارومیه انجام شد.
روش : نمونه‌گیری از بستر سالن مرغداری، دست کارگران، چکمه کارگران، چرخ دستی، آب آهک جلو در ورودی سالن و خاک اطراف مرغداری و شناورسازی نمونه‌ها با آب شکر اشباع.
نتایج : نتایج حاکی ازآن است که آلودگی به ااسیست آیمریا در نمونه بستر 27سالن، چکمه کارگران 17 سالن، خاک اطراف 14 سالن چرخ دستی 12 مورد و دست کارگران 10 سالن وجود داشته است. در بررسی حاضر از آب آهک جلوی در ورودی سالن نمونه ااسیستی جدا نگردید.
نتیجه‌گیری : توصیه می‌گردد همزمان با استفاده از آب آهک در جلوی سالن و مخلوط کردن بستر با آهک در زمان ورود یا خروج، چکمه کارگران به خوبی شسته شده و در استفاده از چرخ دستی به دلیل نقش آن در جابه‌جایی ااسیست در داخل یا خارج سالن اقدامات لازم جهت ضد عفونی آن انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Determination of sources and transfer routes of Eimeria oocyst in poultry farms.
Design: Cross sectional study.
Samples: Samples were taken from 47 houses belong to 30 poultry farms. Samples were obtained from litter, worker hands, boots, wheelbarrows, stacked lime and dust around the houses. Procedure: The samples were floated in sugar solution. Results: The results indicated that oocysts found in litter, worker hands, boots, wheelbarrows and dust around the house were 27, 10, 17, 12 and 14, respectively. No oocyst were found in stalked lime.
Implications: It is suggested that synchronized usage of lime in front of the doors and litter, worker hands must be disinfected with detergents, boots and wheelbarrow should be washed with detergents
and stalked lime. J. Fac Med Univ Tehran. 59,3:245-247,2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eimeria
  • lime
  • poultry farm
  • Transfer routes