مطالعه اثرات بیهوشی اسانس گل میخک هندی بر پارامترهای هماتولوژیک، برخی آنزیمهای خون و آسیب شناسی بافتهای مختلف ماهی کپور معمولی

نویسندگان

چکیده

هدف : اثرات جانبی احتمالی هوشبری اسانس گل میخک با دوزهای ppm100 و 200 بر برخی از فاکتورهای هماتولوژیک، آنزیمهای سرمی و بافتهای کبد، کلیه، طحال، آبشش و مغز ماهی کپور معمولی مورد مطالعه قرار گرفته است.
حیوانات: ماهی کپور معمولی.
روش : ایجاد بیهوشی با دوزهای ppm100 و 200 در تحت شرایط آب با کیفیت قابل قبول در دمای 2+20 درجه سانتیگراد و بررسی فاکتورهای خونی (سلولی و آنزیمی) و هیستولوژی بافتهای خونساز کبد، آبشش و مغز.
تجزیه و تحلیل : نرم‌افزار SX , SPSS آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون استیودنت "t".
نتایج : نتایج حاصله نشان داد که اختلاف معنی‌داری در مقادیر فاکتورهای خونی شامل جمعیت لگوسیتی و گلبول قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین، MCH , MCV, MCHC و آنزیمی شامل آلانین ترانس آمیناز (ALT)، آسپارتات ترانس آمینار (AST)، آتلکالاین فسفاتاز (ALP) و لاکتات دی هیدروژناز (LDH) مشاهده نگردید. (1/0 >P> 3/0) همچنین نتایج مطالعه آسیب شناسی نشان داد که بجز مواردی از پرخونی بافت مغز در ماهیان بیهوشی شده با دوزهای ppm100 و 200 بافتهای فوق فاقد ضایعات میکروسکوپیک بودند.
نتیجه‌گیری : با عنایت به نتایج فوق الذکر مصرف اساس گل میخک تا ppm200 به عنوان ماده بیهوشی در آبزی پروری بی خطر و قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objectives: Side effects of 100 and 200ppm clove oil were studied
on some haematological parameters, serum enzymes and brain,
liver, kidney, spleen and gill of common carp (Cyprinus carpio). Animals: Common carp (Cyprinus carpio). Procedure: Anaesthesia in common carp was induced by 100 and 200ppm clove oil under acceptable water quality conditions at 20±2°c and hematological and biochemical parameters and
histopathology of hematopoietic tissues (kidney and spleen), liver,
brain and gills were studied. Statistical analysis: SPSS and SX software one way ANOVA and student t-test.
Results: No significant differences were found in levels of WBC
RBC, haematocrit, haemoglobin, MCH, MCHC, alanintransaminase (ALT), aspartatetransaminase (AST), alkalinphosphatase (ALP) and lactatedehydrogenase (LDH) between the anaesthetized fish and control groups (0.3>P>0. 1). Also, there was not any histological
abnormality observable in liver, kidney, spleen and gills of anaesthetized groups. However, only hyperemia was seen in brain of both groups. Conclusion: According to the results administration of clove oil,
up to 200ppm in aquaculture is safe and recommended. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 59, 3: 295-299, 2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anaesthesia
  • clove oil
  • common carp
  • haematology
  • Histopathology
  • serum enzymes