بررسی کارایی برخی از روشهای شیمیایی کنترل کیفیت بویژه اندازه گیری هیستامین در مقایسه با شمارش باکتری های سرما دوست در هوور مسقطی و سارم خلیج فارس

نویسندگان

چکیده

هدف : یافتن روش مناسب و دقیق در کنترل کیفیت بهداشتی برخی گونه‌های دریایی متداول از جمله هوور مسقطی و سارم در مقایسه با آزمون TC.
طرح : مطالعه مقایسه‌ای.
حیوانات: تعداد 20 نمونه ماهی استخوانی دریایی از گونه‌های هوور مسقطی (Katsuwonus pelamis) و سارم (Scomberoides commersonianus) که به صورت منجمد از سردخانه تهیه گردیدند.
روش : نمونه‌های تهیه شده با حفظ شرایط یکسان در کنار یخ به آزمایشگاه کنترل کیفی گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی منتقل گردیدند و با استفاده از روشهای ارائه شده توسط FDA , AOAC , APHA پس از شمارش کلی باکتری‌های هوازی و اندازه‌گیری ازت فراتر تام (ماکروکجلدال) به منظور انجام آزمونهای تری متیل آمین و هیستامین (TLC) به آزمایشگاه مرکزی کنترل کیفی غذا و دارو، انتقال یافتند.
تجزیه و تحلیل آماری: با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و انجام آزمون دقیق فیشر و آزمون کاپا انجام شد.
نتایج : ارتباط معنی‌داری (از نظر استاندارد پذیرش و عدم پذیرش) بین فاکتورهای مورد نظر و شمارش کلی باکتری‌های هوازی در مجموع 20 گونه مطالعه شده مشاهده نگردید (P>0/05).
نتیجه گیری : بر اساس نتایج آماری حاصل از این تحقیق در مقایسه فاکتورهای هیستامین، تری متیل آمین و ازت فرار با ازمون میکروبی شمارش کلی باکتری‌های هوازی سرما دوست که موید عدم وجود همبستگی و ارتباط معنی‌دار بین آنها می‌باشد می‌توان اظهار داشت که هیچ کدام از این روشها به تنهایی، گویای خوبی از فساد یا پذیرش و عدم پذیرش نمونه‌های مورد مطالعه نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To find the precise and suitable method in hygienic quality control of some commercial marine species such as Skipjack tuna and Talang queenfish.
Design: Comparative study.
Animals: A total number of 20 frozen bony marine fish, i.e. Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) and Talang queenfish (Scomberoides commersonianus) which obtaind frizely.
Procedures: The prepared samples transported to the food hygiene laboratory and after aerobic psychrotrophic bacterial total count (TC) and macro kjeldal determination of total volatile nitrogen (TVN) by APHA, FDA and AOAC methods, they were removed and transmitted to the central laboratory of food and drug quality control for evaluation of Trimethylamine (TMA) and histamine.
Statistical analysis: Using SPSS statistical program including Kappa and Fisher's exact tests.
Results: No significant correlation observed between the consideration factors and total count in all 20 studied species (P>0.05).
Conclusion: According to the results of this study in comparing histamine, trimethylamine and total volatile nitrogen with total count that indicates no significant correlation, it seems that none of these methods can be supposed as a precise quality control index, lonely. ].Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 59,4:385¬390 ,2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacterial total count
  • Chemical methods
  • quality control
  • Skipjack tuna
  • Talang queenfish