مطالعه اثرات آرامبخشی قلبی،ریوی و همودینامیک ترکیب دتومیدین ودیازپام در گوسفند

نویسندگان

چکیده

دتومیدین هیدروکلراید داروی جدیدی است که اخیراً ساخته شده و وارد بازار گردیده است. این دارو جزء داروهای آگونیست گیرنده های آلفا و آدرنرژیک بوده ودارای خاصیت تسکین می باشد. اثرات تسکینی،قلبی عروقی وهمودینامیک این دارو در دامهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه حاضر به بررسی اثرات توأم دو داروی دتومیدین ودیازپام پراخته شده است. دتومیدین هیدروکلراید ودیازپام به ترتیب با دوزهای 26/6 ± 8/91 میکروگرم و 2/0 ± 74/0 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن به پنج رأس گوسفند با وزن بین 30 تا 60 کیلوگرم(میانگین 32/10± 9/49 کیلوگرم) به صورت داخل وریدی وهمزمان تزریق گردید.
اثرات تسکینی و آرامبخشی ،قلبی عروقی،تنفسی وتغییرات خونی این ترکیب دارویی شامل ضربان قلب،میانگین فشار خون،فشار سیستولیک،فشار دیاستولیک،فشار وریدی مرکزی،تعداد تنفس،درجه حرارت،الکتروکاردیوگرام،گازهای خون،PH وبیکربنات قبل از تزریق داروها و در زمان های 5،10،15،30،45و60دقیقه بعد از تزریق با استفاده از تکنیک های استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. اندازه گیری میزانPCV،هموگلوبین،گلوکز،BUN،کراتینین،پروتئین تام،سدیم،پتاسیم،کلسیم نیز با استفاده از خون وریدی انجام شد.تزریق همزمان این دو دارو باعث ایجاد حالت آرامبخشی در تمام گوسفندان گردید به طوری که اثرات حاصل از مدت زمان تسکین مؤثر باعث کاهش موقتی اما معنی دار فشار خون و برادی کاردی و متعاقباً تاکیکاردی گردید. رفلکس های حلق و حنجره طوری کاهش یافته بود که امکان لوله گذاری داخل نایی را فراهم می کرد. تغییرات الکتروکاردیوگرام گذرا بوده و فشار نسبی اکسیژن گازکربنیک شریانی تغییرات معنی داری را نشان نداد. سایر پارامترهای خونی به جز بیکربنات تغییر معنی داری نشان نداد. در مجموع یافته های حاصل از این بررسی ترکیب دو داروی فوق را به منظور ایجاد حالت تسکینی در گوسفند خوب توجیه نمود و اثرات جانبی این ترکیب دارویی نیز در حد قابل قبولی بوده و هیچگونه خطری برای حیوان ایجاد نمیکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present study was conducted on 5 healthy adult sheep of either sex, weighig 30-60kg (49.9+ 10.32) mean + SD to evaluate the effects of the combination of the detominde and diazl2pam on cardiovascular, respiration and hemodynamic in sheep. Oetomidine hydrochloride and diazepam were injected intravenously at the rat{_ of 91.8+6.26pg/kg and 0.74+0.2 mg/kg respectively and these parameters HR, MAP, SAP, OAr, CVP, RR, temperature, ECG, blood gases" pH and bicarbonate were monitored before and 5, 10, 15, 30, 45, 60 minutes after drugs administration. Evaluation of the parameter£ were done by using standard techniques. Periodic venous blood samples were also collected for determination of PCV, Hb, blood glucose, BUN, creatinine, total protein, sodium, potassium and calcium levels. Effective sedation due to detomidine and diazepam caused significant transient hypotension and bradycardia followed by tachycardia.
A fall of 41 % in mean arterial pressure (MAP) was observed within one minutes after injection and increased gradu;lily during 30 minutes. The central venous pressure also increased sis;nificantly. There were no significant changes in arterial oxygen and carbon dioxide tensions but
significant changes (p<0.05) were observed in arterial pH, and bicarbonate. The electrolytes and other biochemical parameters did not change significantly. All reflexes abolished exc'_pt corneal and anal pinch and there was no response to external stimuli and pin prick.