انتقال جنین با روش غیرجراحی در مادیان های آمیخته ترکمن در ایران

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر برای راه اندازی تکنیک انتقال جنین مادیان وارزیابی نقاط قوت و ضعف آن و نیز بررسی تأثیر فاصله زمانی اسپرم گیری تا تلقیح مصنوعی روی جمع آوری جنین و همچنین بررسی اثر فاصله زمانی جمع آوری جنین تا انتقال آن روی میزان آبستنی در مادیان های گیرنده انجام شد. جنین های 7-8 روزه مادیان های دهنده،در دو فصل تولید مثلی متوالی(نیمه اول هر سال)به روش غیرجراحی جمع آوری گردید. تعداد 12 رأس مادیان دهنده و 23 رأس مادیان گیرنده از آمیخته های ترکمن متعلق به بخش پرورش اسب کشت و صنعت ورامین وابسته به سازمان اتکا مورد استفاده قرار گرفت. باروری مادیان های دهنده با استفاده از 2 رأس نریان و از طریق جفت گیری طبیعی و تلقیح مصنوعی انجام شد.
از 12 رأس مادیان دهنده طی 50 بار شستشوی رحمی مجموعاً 30 جنین (60% R.R (Recovery Rate) به دست آمد که 27 جنین قابل انتقال تشخیص داده شد و به گیرنده های مناسب منتقل گردید. هیجده رأس از گیرنده های فوق) 6/66% (Pregnancy Rate) (P.R= آبستن شدند.
ارزیابی فاصله زمانی بین اسپرم گیری و تلقیح مصنوعی نشان داده که تلقیح مصنوعی تا 70دقیقه بعد از اسپرم گیری نیز باروری قابل قبولی دارد و همچنین فاصله زمانی جمع آوری جنین تا انتقال آن تا 160دقیقه اثر سوئی روی حیات جنین ندارد. این اولین گزارش از ایران در مورد انتقال جنین مادیان به روش غیرجراحی است که با موفقیت انجام شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study was conducted to establish embryo transfer in Turkaman cross - bred mares. The effects of semen collection to insemination interval on embryo recovery and embryo collection to transfer interval on pregnancy rate were also evaluated.
In two subsequent breeding seasons, 12 donor and 23 recipient
mares were used. Seven to eight day E:mbryos were collected
nonsurgically. Donor mares were inseminated naturally or artificially using highly fertile stallions.
From 12 donor mares 30 embryos were recovered by 50 uterine flushings (Recovery Rate = 60%). Twenty seven embryos were transferable and 18 pregnancies were obtained (Pregnancy Rate = 66.6%).
Results showed that storage of the semen for 70 minutes in glucose skim milk extender had good fertility and the interval of 160 minutes from embryo recovery to transfer had no detrimental effect on embryo viability.
This is the first report of successful non surgical mare's embryo
transfer in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bred
  • Embryo transfer
  • Iranian Turkman cross
  • Mare