بررسی میلوگرام طبیعی گوسفندان ایرانی

نویسندگان

چکیده

در این بررسی تعداد 70 رأس گوسفندان نژادهای قزل،مهربان و آمیخته ایرانی از هر دو جنس نر و ماده و در بین سنین 1تا4سال استفاده شد. نمونه گیری از مغز استخوان به وسیله سوزن مخصوص بیوپسی از دو ناحیه سر استخوان ران و جناغ سینه انجام پذیرفت و میزان طبیعی سری میلوئید واریتروئیدتعیین گردید.نتایج به دست آمده نشان میدهد که بیوپسی مغز استخوان از ناحیه جناغ سینه در گوسفند مزایای بیشتری نسبت به ناحیه سراستخوان ران دارد . همچنین در بررسی میلوگرام گوسفندان ، میزان رده اریتروئید
(09/3 ±20/55) نسبت به میزان رده میلوئید(52/1±80/44)بیشتر بود و با افزایش سن میزان رده اریتروئید کاهش یافت(p<0.01) .همین سیر نیز در نسبت میلوئید به اریتروئید مشاهده گردید. افزون بر آن جنس و نژاد گوسفندان تأثیری بر روی مقادیر طبیعی پارامترهای مغز استخوان نداشتند(p>0.05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Examination were carried on 70 appearently healthy Iranian breeds of sheep (Ghezel, Mehraban and Cross bred) of both sexes between 1 to 4 years of age.
Bone marrow samples were collected Via Biopsy needle from sternum and head of the femur to determim_ the normal pattern of myelogram. The results indicated that biopsy obtained from the stermum was comparatively better than femura! head biopsy. The erythroid series of the bone marrow (55.20:t 3.09) in relation to myeloid series (44.80:t 1.52) were higher, but decreased by increasing with age (p0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erythroid
  • Iranian sheep
  • Myelogram of sheep
  • Myeloid