القاء تریپلوئیدی درماهی قزل آلای رنگین کمان(oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک های گرمایی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق برای اولین بار در ایران و به منظور تعیین مناسب ترین شوک دمایی،جهت القاء تریپلوئیدی و عقیم سازی ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام پذیرفته است. این امر با کاربرد شوکهای گرمایی در زمان های متفاوت پس از القاح(بین 1تا40دقیقه)و با درجه حرارت های مختلف(26الی29درجه سانتی گراد)به مدت 10دقیقه اعمال گردید. آنالیز کامپیوتری اطلاعاتی که از طریق گسترش های خونی بچه ماهیان مورد آزمایش،به روش اندازه گیری مساحت و حجم هسته ای و سلولی گلبول های قرمز خون (Nuclear and cellular area and volume measurement of erythrocytes) جمع آوری گردیده بودمشخص نمود که در تیمارهای مختلف آزمایش ،تریپلوئیدی به میزان 27-100 درصد القاء گردیده است.لیکن بالاترین بازده تریپلوئیدی(Triploid yield) از شوک گرمایی 26درجه سانتی گراد به مدت 10 دقیقه و در مدت زمان 40دقیقه پس از لقاح،به دست آمد. تشخیص تریپلوئیدی ماهیان،با تهیه گسترش های کروموزومی نیز تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This research work has been conducted for first time in Iran for determination of most optimal thermic shock on triploidy induced and sterilization of the rainbow trout. This work has been done by heat shock within 10 minutes on different times after fertilization (between 1-40 minutes) and defferent tempratures (26-29°C).
The nuclear and cellular area and volume measurment of erythrocytes were determined among blood smears of fingerlings and by computing statistic analysis showed that induction of triploidy was conducted in 27-100% on various treatment, but highest triploid yield was achived by thermal shock on 26°C within 10 minutes, 40 minutes after fertilization. Diagnostic of fish triploidy also was approved by chromosome smears.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chromosoms
  • Erythrocyts
  • sterilization
  • Thermic Shock
  • Triploidy