بررسی تکنیک بیوپسی از کلیه گاو

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق چگونگی استفاده از سوزن بیوپسی ویم تروکات و همچنین مطالعه تأثیر بیوپسی روی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون و ادراری بود. برای این منظور ده رأس گاو مادر دو رگ در سنین بین 1تا5سال و وزن بین 273-340 کیلوگرم انتخاب و پس از اطمینان از سلامت آنها مورد آزمایش قرار گرفتند. بیوپسی از کلیه چپ در دو نقطه انجام شد. کلیه چپ از طریق راست روده به دیواره راست بدن مجاور گردیده و بدون حرکت میشد و نمونه برداری از طریق شکاف کوچک ایجاد شده در پوست و با استفاده از سوزن مخصوص ویم تراکات(Vim tru-cut needle) انجام گرفت.نمونه برداری از کلیه راست در دو نقطه انجام شد:محل اول در زاویه تشکیل شده بین سیزدهمین دنده و لبه بیرونی ماهیچه ای کمری و محل دوم نزدیک مهره های کمری و پشت دنده سیزده با زاویه 60 درجه بین سوزن و سطح افق بود. نمونه های به دست آمده پس از شستشو در سالین طبیعی و اندازه گیری ابعاد آن به ظروف حاوی فرمالین منتقل گشت. مقاطع بافتی تهیه و پس از رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین توسط میکروسکوپ نوری مطالعه گشت.
نتایج نشان داد که بیوپسی از کلیه چپ 95درصد موفق و از کلیه راست90درصد موفق بوده است. تعداد گلومرول ها در قطب خلفی به طور معنی داری از قطر قدامی بیشتر بوده است. تغییرات معنی داری در ضربان قلب،تنفس،درجه حرارت بدن،نیتروژن اوره خون،کراتینین سرم و تجزیه ادراری بعد از عمل بیوپسی دیده نشد. هماتوری (خون در ادرار)بعد از عمل بیوپسی به دلیل ایجاد ضربه به بافت کلیه تا48ساعت بعد از بیوپسی وجود داشت. نتیجه میتوان گرفت که عمل بیوپسی کلیه در گاو تکنیکی مطمئن و عملی است که میتواند جهت امور تشخیصی بیماریهای کلیه به وسیله همکاران دامپزشک به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study was planned to assess the application of renal biopsy by the Vim-trucut biopsy needle and its effect on the urine and biochemical parameters.
Ten adult crossbreed cow weighing 273-340kg were used for this study. The left kindey was fixed laterally through the rectal manipulation. The biopsy needle was introduced into the left kidney through a stab incision and samples from kidney tissue were collected. Biopsy of right kidney was done through two location: The angle between the 13th rib and the lateral border of the lumber muscle below the second lumbar transverse process, which was paralele to the vertebral collum between first and second transverse process. The samples were washed, measured and transfered into 10% formaline for histological examination.
The results showed that the biopsy of left kidney was more successful than the right kidney (95% and 90% respectively). The number of glomerula in the posterior pols of the kidney were significantly (p<0.05) more than in the anterior pole. There was no significant changes in heart rate, respiratory rate, body temperture, blood urea nitrogen, serum creatinine and urinalysis after renal biopsy. There was evidence of hematuria post biopsy due to trauma to the renal vessels which lasted 48 hours.
It was concluded that renal biopsy in cattle is practically safe, and can be used for diagnosis of renal problems by the field practitioner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biopsy neddle
  • Cattle
  • Kidney
  • Renal biopsy
  • Vim-Tru-Cut