بررسی مرفولوژی سلول های خونساز و تعیین نسبت میلوئید به اریتروئید در مغز استخوان گاوهای بومی برحسب سن و جنس

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه مرفولوژیک و تعیین نسبت میلوئید به اریتروئید،نمونه های مغز استخوان و خون محیطی 30رأس گاو بومی در سنین مختلف و در دو جنس نر و ماده تهیه گردید. در این تحقیق نمونه های مغز استخوان از ناحیه جناغ سینه و خون محیطی از ورید وداج جمع آوری و به روش رایت و گیمسا رنگ آمیزی گردیدند. نتایج مرفولوژیک و مرفومتریک این مطالعه نشان داد تکامل و تشکیل سلول های خونی در گاوهای بومی مشابه سایر پستانداران بوده و از نظر مرفولوژی سلولهای خونساز مانند سایر نژادهای گاو و حتی مشابه برخی از پستانداران می باشد. سن و جنس بر روی درصد واندازه طبیعی سلول های مغز استخوان تأثیر دارد (p<0/05).همچنین نسبت میلوئید به اریتروئید ،نیز در سنین مختلف،متفاوت است. به طوری که تا دوران بلوغ افزایش یافته ودر سنین بالا کم میشود. در دو جنس نیز تفاوت اندکی در این نسبت وجود دارد به طوری که در جنس ماده کمتر است. درصد لوکوسیت های خون محیطی گاوهای بومی در سنین مختلف و دو جنس نر و ماده تفاوت معنی داری نشان نداد(p>0/05) .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In order to study the morphology of bone marrow cells and MIE ratio, bone marrow, and peripheral blood samples were collected from 30 Iranian native cows of both sexes and in different ages.
Bone marrow samples were collected from sternum and peripheral blood was collected from jugular vein. Samples were stained with Wright's and Giemsa techniques. Morphological and morphometric results of this study indicated that:
1 - Development and formation of the hematopoietic cells in the native Iranian native cows were similar to the other mammals.
2 - Age and sex had a significant effects on the percentage, size of the hematopoietic cells and M/E ratio (p<0.05). MIE ratio increased from birth to the maturation and dl2creased in aging and in females was lower than males.
3 - In the present study, there were no significant differences in the percentage of peripheral blood leukocytes of male and females and also in
diftrrent age groups (p>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • age
  • bone marrow
  • Hematopoietic cells
  • M/E ratio