تعیین رابطه بین شیوع کیست هیداتیک در گوسفند،بز و گاو با سن و میزان باروری و زنده بودن پروتواسکولکس های آن

نویسنده

چکیده

از6900لاشه گوسفند،6410لاشه بزو1727لاشه گاو به ترتیب 1/7درصد،و5/7درصدمبتلا به کیست هیداتیک بودند. میزان آلودگی با افزایش سن ارتباط مستقیم داشته وتعداد کیستها نیز به طور معنی داری افزایش می یابد . میزان باروری کیست ها در گوسفند 88درصد،دربز61درصدودرگاو13درصد بود. میزان زنده بودن پروتواسکولکس ها در کیستهای بارور در گوسفند،بز و گاو به ترتیب 7/83 درصد،1/67 درصد و4/60درصد تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In the present study, fertility and viability rates of protscoleces (based on vital staining methods and observing flame cells), in addition to infection rate of sheep, goat and cattle to hydatid cyst, were determined.
Of 6900 sheep, 6410 goat and 1727 cattle carcasses, 7.1%, 3.1 % and 7.5%, respectively, were affected with hydatid cyst. Infection rate had a direct relation ship with age and the number of cysts increased with age: fertility rate of hydatid cyst in sheep, goat and cattle were 88%, 61 % and 13% respectively and viability rate of protoscolices were, 83.7%, 67.1% and 60.4%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Echinococcus granulosus
  • fertility
  • Hydatid cyst
  • Protoscolex
  • viability