روند تحلیل تیموس در گوسفندان بومی ایران

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش تیموس 30رأس گوسفند نر وماده،نژاد بومی ایرانی،از5ماهه تا 8ساله در سه گروه بررسی گردید. تیموس در گوسفند از یک بخش گردنی در دو طرف نای و یک بخش سینه ای در سمت چپ،در میان سینه پیشین تشکیل گردیده است. پس از ذبح و تشریح نواحی گردن و سینه،شکل خارجی،موقعیت،روابط،رگها و اعصاب غده بررسی وابعاد آن اندازه گیری و وزن شدند. برای مطالعه بافت شناسی،پس از پایداری غده در فرمالین،از هر نمونه برشهای به ضخامت 6میکرومتر تهیه و با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی گردیدند ودر زیر میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه،روند تحلیل غده تیموس همراه با افزایش سن مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که با افزایش سن علاوه بر کاهش نسبی در ابعاد غده تیموس،وزن غده نسبت به وزن گوسفند نیز کاهش معنی داری دارد . از نظر تغییرات بافتی،نفوذ بافت چربی از کپسول به ناحیه پیرامونی،همچنین افزایش تعداد لنفوسیت های در حال خودکشی(Apoptotic) در ناحیه پیرامونی وافزایش اجسام هاسال در نواحی مرکزی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Thymus of 30 native male and female Iranian sheep, 5 months to 8 years old, were studied. Thymus in the sheep is located in cervical region on either sides of the trachea and in thoracic cavity in the left cranial mediastinum. The thymus were anatomically studied and the dimensions of different parts were measured and weighed separately. After fixing in formalin, 6 micron sections were prepared and stained with H&E and studied under the light microscope. The regression of thymus was correlated and associated with the increasing age of the animal. It was observed, that in addition to morphological changes, the ratio of the thymus to body weight, decreased, as the age of the animal increased. Histologically, the thymus showed, a progressive fatly changes from capsule to cortex. There was also a marked increase in the number of apoptotic lymphocytes and the size and number of hassal bodies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • Histology
  • sheep
  • Thymus