روند تحلیل تیموس در گوسفندان بومی ایران

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش تیموس 30رأس گوسفند نر وماده،نژاد بومی ایرانی،از5ماهه تا 8ساله در سه گروه بررسی گردید. تیموس در گوسفند از یک بخش گردنی در دو طرف نای و یک بخش سینه ای در سمت چپ،در میان سینه پیشین تشکیل گردیده است. پس از ذبح و تشریح نواحی گردن و سینه،شکل خارجی،موقعیت،روابط،رگها و اعصاب غده بررسی وابعاد آن اندازه گیری و وزن شدند. برای مطالعه بافت شناسی،پس از پایداری غده در فرمالین،از هر نمونه برشهای به ضخامت 6میکرومتر تهیه و با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی گردیدند ودر زیر میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه،روند تحلیل غده تیموس همراه با افزایش سن مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که با افزایش سن علاوه بر کاهش نسبی در ابعاد غده تیموس،وزن غده نسبت به وزن گوسفند نیز کاهش معنی داری دارد . از نظر تغییرات بافتی،نفوذ بافت چربی از کپسول به ناحیه پیرامونی،همچنین افزایش تعداد لنفوسیت های در حال خودکشی(Apoptotic) در ناحیه پیرامونی وافزایش اجسام هاسال در نواحی مرکزی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها