بررسی مقایسه ای الکترولیت های سرم خون ومایع مغزی نخاعی گاوهای بومی ایران

نویسندگان

چکیده

به منظور ارائه تابلوی طبیعی الکترولیتهای سرم خون ومایع مغزی نخاعی گاوهای بومی ایران،نمونه های سرم خون ومایع مغزی نخاعی 447 رأس گاو بومی سرابی،گلپایگانی و سیستانی از نظر میزان الکترولیت های سرم خون و مایع مغزی نخاعی مورد آزمایش قرار گرفتند. مقایسه میزان الکترولیت های سرم خون و مایع مغزی نخاعی گاوهای بومی ایران نشان میدهد که میزان سدیم،کلر و منیزیم مایع مغزی نخاعی بیشتر از سرم خون وبرعکس میزان پتاسیم،کلسیم،فسفر و آهن سرم خون بیشتر از مایع مغزی نخاعی می باشد و اختلافات در سطح P<0/05 معنی دار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of the present study is to compare of serum and cerebrospinal fluid electrolytes of Iranian native cows. Blood and cerebrospinal fluid samples of 447 Iranian cows of three breeds (Sarabi, Golpayegani and Sistani) were collected. Serum and cerebrospinal fluid electrolytes were measured by automated laboratory methods. Comparison of electrolytes in serum and cerebrospinal fluid of Iranian native cows revealed that concentrations of sodium, chloride and magnesium in cerebrospinal fluid are higher than serum. In contrast, concentrations of potassium, calcium, phosphorus and iron in serum are higher than cerebrospinal fluid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cerebrospinal fluid
  • electrolyte
  • Native cow
  • serum