دوره و شماره: دوره 52، شماره 3 - شماره پیاپی 1096، آبان 1376 (- مجله دانشکده دامپزشکی) 
بررسی مقایسه ای الکترولیت های سرم خون ومایع مغزی نخاعی گاوهای بومی ایران

دکتر سعید نظیفی حبیب آبادی؛ دکتر علی مجابی؛ دکتر ملیحه عباسعلی پور کبیره


گزارش همه گیری اورنیتوبیلارزیوزیس در گوسفندان بابلسر

دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر حمیدرضا حدادزاده


مطالعه رادیو گرافیکی اثرات اولتراسوند بر روی شکستگی های استخوان قلم دست در تک سمی ها

دکتر فریدون مهرجو؛ دکتر داود شریفی؛ دکتر عباس وشکینی؛ دکتر ایرج نوروزیان