دوره و شماره: دوره 52، شماره 3 - شماره پیاپی 1096، پاییز 1376 (- مجله دانشکده دامپزشکی) 
1. بررسی مقایسه ای الکترولیت های سرم خون ومایع مغزی نخاعی گاوهای بومی ایران

دکتر سعید نظیفی حبیب آبادی؛ دکتر علی مجابی؛ دکتر ملیحه عباسعلی پور کبیره


4. بررسی آلودگی های انگلی(کرمی و خارجی)جوندگان شهرستان مشکین شهر واهمیت بهداشتی آنها

دکتر مهدی محبعلی؛ دکتر حمید رضایی؛ دکتر علی فرهناک؛ اصغر کنعانی نوتاش


8. گزارش همه گیری اورنیتوبیلارزیوزیس در گوسفندان بابلسر

دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر حمیدرضا حدادزاده


9. مطالعه رادیو گرافیکی اثرات اولتراسوند بر روی شکستگی های استخوان قلم دست در تک سمی ها

دکتر فریدون مهرجو؛ دکتر داود شریفی؛ دکتر عباس وشکینی؛ دکتر ایرج نوروزیان