دوره و شماره: دوره 52، شماره 1 - شماره پیاپی 1126، اردیبهشت 1376 (- مجله دانشکده دامپزشکی) 
بررسی پروتئین های سرم طیور بومی بوسیله الکتروفورز

دکتر سعید نظیفی حبیب آبادی؛ دکتر مهرداد مهری؛ دکتر رضا محمدی


بروز اسکروورم دنیای قدیم در استان خوزستان

دکتر حمیدرضا حدادزاده؛ دکتر صادق رهبری؛ دکتر منوچهر قریب ممبینی


مطالعه بالینی ،خون شناسی،بیوشیمیایی والکتروکاردیوگرافی جابجایی شیردان در گاوهای شیری اطراف تهران

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی؛ دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر علی رضاخانی؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر ایرج سهرابی حقدوست


بررسی هیستولوژیک وهیستومتریک کالباس های حرارت دیده

دکتر نوردهر رکنی؛ دکتر مریم رضائیان؛ دکتر ارمغان دیانی دردشتی