بررسی پاتولوژیک ومیکروبیولوژیک ضایعات ریوی گوساله ها و اولین گزارش از جداسازی اورآپلاسما در ایران

نویسندگان

چکیده

در بررسی کشتارگاهی ریه های 9 رأس گوساله،به ضایعات پنومونی برخورد گردید که در نقاط قدامی شکمی بعضی از آنها،کانون های پراکنده اتلکتازی با قوام گوشتی مشاهده شد. در بررسی هیستوپاتولوژی ، ضایعات برونشیت،برونشیولیت کاتارال مزمن،نفوذ لنفوسیتها به همراه تشکیل فولیکول های لنفاوی در اطراف برونشیول ها ، cuffing pneumonia،برونکوپنومونی بینابینی واتلکتازی دیده شد. مشخصات فوق ارتباط نزدیکی با ضایعات حاصل از مایکوپلاسماها داشته ونیز همکاری باکتری ها را با آنها نشان میدهد. پس از انجام آزمایشات میکروب شناسی عامل اوراپلاسما نیز به همراه بعضی باکتری ها جدا گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Pneumonic lungs of 9 calves at abattoirs, were examined. Grossly there were patchy purple - red atelectatic and meaty consolidation foci in cranioventral regions of the lungs.
Microscopically, the lesions included bronchitis, chronic catarrhal
bronchiolitis, bronchointerstitial pneumonia with cuffing pneumonia.
These lesions, indicate the role of ureaplasma or some mycoplasmas as causative agents. Ureaplasma was isolated from pneumonic lungs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bronchiolitis
  • Calf
  • Cuffing pneumonia
  • Ureaplasma