مطالعه بالینی ،خون شناسی،بیوشیمیایی والکتروکاردیوگرافی جابجایی شیردان در گاوهای شیری اطراف تهران

نویسندگان

چکیده

شیردان به عنوان معده اصلی نشخوارکنندگان نقش مهمی را در هضم مواد غذایی بعهده دارد و این عمل را به کمک ترشح آنزیم های گوناگون انجام میدهد و بیماری های مربوط به این اندام از اهمیت خاصی برخوردار هستند.
زیان های اقتصادی ناشی از بیماری جابجایی شیردان شامل کاهش تولید شیر در حین بیماری و عوارض بعد از عمل جراحی و مخارج درمان می باشد. به طور متوسط 80 درصد گاوهای مبتلا به جابجایی شیردان به طرف چپLeft Displacement of theAbomasum(LDA) بین 300-500 کیلوگرم شیرو 20 درصد گاوها حداقل 2000 کیلوگرم در یک دوره شیردهی نسبت به گاوهای دیگر کمتر شیر تولید مینمایند.
این مطالعه بر روی 33 رأس گاو از بین گاوهای ارجاع داده شده به بیمارستان و درمانگاه شماره 1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و در گاوداری های اطراف تهران که مبتلا به جابجایی شیردان بودند،انجام شد. یافته های بالینی،خون شناسی،بیوشیمیایی و الکتروکاردیوگرافی در هر یک از گاوهای تحت بررسی ثبت گردید. متعاقب عمل جراحی ضمن آنکه تشخیص بالینی تأیید میشد،در هر مورد به ویژه از نقطه نظر وجود یا عدم وجود چسبندگی و التهاب موضعی یا منتشر صفاق ثبت می گردید. از 33 مورد جابجایی شیردان تشخیص داده شده در این مطالعه،31 مورد مربوط به گاوان هلشتاین و 2 مورد مربوط به گاوهای دورگ می باشد. میانگین سنی گاوهای مبتلا 8/4 سال برآورد گردید. بیشترین موارد جابجایی شیردان در زایمان های سوم و چهارم (16/45درصد)مشاهده شد. از مجموع 33مورد (Abomasal Displacement(DA) ،29 مورد(99/81درصد)مبتلا به LDA و 4مورد (1/18درصد)Right Displacement of Abomesum(RDA) تشخیص داده شد. همزمان با بروز جابجایی شیردان در 66/26 درصد موارد جفت ماندگی و 66/16 درصد موارد التهاب رحم پس از زایش وجود داشت.
از بین مواردی که سیمای خونی آنها تهیه شد،16 درصد لکوسیتوز،4درصد لکوپنی و40درصد نوتروفیلی را نشان دادند. همچنین با اندازه گیری الکترولیتهای سرم،50درصد موارد هیپوکلرمی،81/31درصد هیپوفسفاتمی،72/22 درصد هیپوکلسمی،63/13 درصد هیپوکالمی،5/4 درصد هیپوفسفاتمی،18/18درصد آلکالوزمتابولیک و 09/9 درصد اسیدوزمتابولیک را نشان داد.
آریتمی های قلبی شامل 72/22 دردص برادی کاردی،18/18 درصد آریتمی سینوسی غیرتنفسی،63/13 درصد تاکی کاردی،63/13 درصد فیبرلاسیون دهلیزی ،09/9درصد انقباضات زودرس دهلیزی و 54/4 درصد بلوک سینوسی دهلیزی را تشکیل میداد. به نظر می رسد اختلالات الکترولیتی و تاثیرپذیری عصب واگ بیشترین نقش را در بروز آریتمی های فوق داشته باشند. قابل توجه اینکه اریتمی های فوق به دلیل اینکه ضایعه عضوی در قلب وجود نداشت پس از اصلاح جابجایی شیردان به روش جراحی و تجویز مایعات و الکترولیت ها ،برطرف شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abomasum is the true stomach of the ruminants. It's major function is digestion by secreting enzymes, so diseases of this organ of
gastrointestinal tract is very important. The economic losses due to this condition are low production of milk during the disease and after surgical opertation, due to the cost of operation. On the average 80% of cows with LDA, produce 300 to 500 kilogram milk and 20% of cows with 2000 kilogram, produce less milk than other cows during a period of lactation.
This study was carried out on 33 cows that were referred to large animal clinic of faculty of veterinary medicine or at dairy farms. Clinical, hematological, biochemical and electrocardiographic findings were recorded from each case separately.
After surgical operation our clinical diagnosis was confirmed in all cases. Every case was examined closely for adhesion and local or diffuse
peritonitis. From 33 cases of DA studied in this survey, 31 were holstein, and 2 were crossbreed cows. Average age of the cows was 4.8 years. The highest incidence of DA was between 3th and 4th calving (45.16%).
From 33 cases of OA, 29 (81. 99%) had LOA and 4 (18.1 %) had RDA. (26.66%) of the cases had concurrent condition with DA, 16.66% had retained placenta and 16.66% had post partum metritis.
Haemograms revealed, 16% leuococytosis, 4% leuocopenia and 40% neutrophilia. Results of serum electrolytes analysis revealed, 50% hypochloremia, 31.81% hypophosphatemia, 22.72% hypocalcemia, 13.66% hypokalemia, 4.5% hyperphosphatemia, 18.18% metabolic alkalosis, and 9.09% metabolic acidosis.

Cardiac arrhuthmias included :22.72% bradycardia , 18.18% non-respiratory sinus arrhythmia , 13.63% tachycardia , 13.66% atrial fibrillation , 9.09% atrial premature contractiond and 4.54% sinoatrial block. It may be concluded that electrolyte variations and vagal nerve influences and acid-base abnormalities play major role in the incidence of above-mentioned arrhythmias. The most important finding is that after correction of DA(Abomasal Displacement) surgically and fluid therapy the arrhythmias returned to normal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abomasal displacement
  • Cow
  • electrocardiography
  • Electrolites