بروز اسکروورم دنیای قدیم در استان خوزستان

نویسندگان

چکیده

کرایزومیابزیانا(Chrysomyia bezziana) مگسی است سبزآبی از خانواده کالیفوریده که لارو آن بافت های بدن انسان و حیوانات اهلی و وحشی را برای تغذیه و رشد انتخاب میکند.لاروکرایزومیا بزیانا انگل اجباری است و برخلاف سایر گونه های کرایزومیا،هرگز در بافت های غیرزنده و مایعات حیاتی رشد نمیکند. در بهار 1374 مواردی از میاز جلدی دامها به ویژه گوسفندان در استان خوزستان مشاهده گردید. مشخصات مرفولوژیک لاروهایی که توسط نگارندگان از کانون های آلوده جمع آوری گردید با مشخصات لاروهای گونه کرایزومیا بزیانا همخوانی دارد . ضایعات میاز ناشی از این انگل در این اپیدمی از اوایل بهار آغاز و در خرداد و تیر به اوج خود رسید. این میاز قبل از بروز این اپیدمی،در دامهای ایران گزارش نشده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

During spring of 1995, an outbreak of old world screw worm myiasis occured in khoozestan province, south west of Iran. The majority of infected cases were lambs, although a few cattles, goats and dogs were also infected.
One hundered 3rd stage larvae were collected from infected animals in this area, 98% of them identified as Chrysomyia bezziana and 2 percent were from sarcophagidae. It has been thought that occurance of old worm screw worm among domestic animals is due to climatic changes in this area in this year. There was not any report of this parasite in animals in Iran previously although some cases of human infestation were recorded in south part of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chrysomyia bezziana
  • Cochliomyia Myiasis
  • Iran
  • Khoozestan
  • Old world screw worm