بررسی رفتار لیستریایتوجنز در نوعی پنیر نرم تازه بدون استفاده از مایه لاکتیک متأثر از فاکتورهای سروتیپ باکتری،حرارت و زمان نگهداری

نویسنده

چکیده

پنیر نرم تازه(بدون مایه لاکتیک)که با فرآیند کامل به روش تجارتی در آزمایشگاه از شیر پاستوریزه ساخته شده بود،پس از تلقیح تعداد CFU104×2 لیستریامونوسایتوجنز در هر گرم از نمونه،مورد آزمایش قرار گرفتند و سویه scott و v7 (سروتیپ های 4b و 1a لیستریامونوسایتوجنز)به طور جداگانه آزمایش شدند. نمونه های پنیر تلقیح شده در حرارت های 20 ، 30 ، 12 ، 8 و 4 درجه بسته به حرارت نگهداری تا مدت 60 روز در کیسه های پلاستیکی استریل واکیوم شده گرمخانه گذاری شدند. تجزیه شیمیایی نمونه ها نشان داد که پنیر مورد آزمایش حاوی یک درصد نمک،8/1درصد آب نمک(Brine)،53درصد رطوبت،7/18درصد چربی و PH نهایی برابر با 6/6 بود. زمان دو برابر شدن باکتری (G) و حداکثر جمعیت میکروبی Maximum population) )در تمام شرایط نگهداری برای دو سویه لیستریا مونوسایتوجنز محاسبه گردید.مقادیر G در حرارت های 30 ، 20 ، 12 ، 8 و4 درجه برای سویه های Scott و v7 به ترتیب(81/0و89/0) ، (78/1و93/1) ، (3/6و7/7) ، (49/8 و 23/8) ، (21 و 9/18) ساعت محاسبه گردید.حداکثر جمعیت باکتری در هر گرم از نمونه در مورد سویه Scott A در حرارت 30 ، 20 ، 12 ، 8 و4 درجه به ترتیب 108×3/1 <پس از73ساعت ، 107×7/1<پس از 87 ساعت ، 107×5/2<پس از6روزه و 107×2<پس از 19 روز نگهداری بود ، در حالیکه در مورد سویه V7 ارقام حداکثر جمعیت میکروبی در روزهای مشابه به ترتیب 107×6< ، 107×8/6< ، 107×3/1< ، 107×4/1< و107×2< در هر گرم از نمونه محاسبه گردید. نتایج حاکی از رشد عالی اورگانیسم در تمام شرایط نگهداری بوده و از آنجایی که احتمال آلودگی محصول ضمن تهیه بعد از پروسس زیاد است لذا استفاده از مهارکننده های رشد باکتری در این نوع محصولات جهت سلامتی مصرف کننده ضروری به نظر میرسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The behavior of L. monocytogenes on fully processed fresh soft (hispanic type) cheese made in laboratory from pasteurized milk was examined, Two strains of L. monocytogenes (Scott A, V7 serotypes 4b and la, respectively) inoculated individually in cheese curd to contain 2x 104/g of samples. The inoculated cheeses incubated at 30,20, 12,8 and 4°C up to 60 days. The chemical analysis revealed 1% salt, 1,8% brine, 53% moisture, 18.7% fat and final pH of 6,6 in cheese samples. Generation time (G) and maximum population levels for both strains were calculated for all storage conditions. The amount of G for strains scott A and V7 at 30,20, 12) 8 and 4°C were (0.81 and 0.89), (1.78 and 1.93), (6.3 and 7.7), (8,49 and 8.23) and (21 and 18.9) hours, respectively. Maximum population levels per gram of samples for strain scott A at 30, 20, 12, 8 and 4°C were> 1.6x 108 after 16 hours, > 1.3× 108 after 73 hours, >1.7×107 after 87 hours, >2.5×107 after 6 days and >2×107 after 19 days of storage respectively, whereas for strain V7 the maximum population levels at similar times of storage were >6.3×lO7, >6.8×lO7, >1.3×l07, 1.4×l07 and2×l07 per gram of cheese samples respectively. The result showed excelent growth of the organism at all storage conditions and since the possibility of Listeria contamination during and after cheese processing is high, therefore, the use of proper antimicrobials in this kind of cheeses seems to be necessary to inhibit the growth of the organism during storage time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior
  • Listeria growth
  • Soft cheese