بررسی هیستولوژیک وهیستومتریک کالباس های حرارت دیده

نویسندگان

چکیده

در این بررسی به منظور تشخیص بافت های غیرمجاز در کالباس های حرارت دیده و همچنین تشخیص و تعیین میزان بافت های عضلانی و پیوندی در آنها تعداد 60 نمونه کالباس حرارت دیده از شش کارخانه فرآورده های گوشتی(از هر کدام ده نمونه) مورد آزمایش هیستولوژیک قرار گرفتند. قطعات یک میلی متر مکعبی از هر نمونه در بافر فرمالین 10 درصد پایدار گردید. پس از انجام روشهای معمول آزمایشگاه بافت شناسی مقاطع توسط هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. بافت عضلانی مخطط به صورت قطعاتی پراکنده به رنگ قرمز-صورتی در برشهای طولی و عرضی به خوبی قابل تشخیص بود. رشته های موجود در بافت همبندی دراثر حرارت منعقد شده بود ولی به صورت یکنواخت قابل رؤیت وتشخیص بود. بافت چربی به علت حل شدن چربی در محلول گزیلل،به رنگ سفید دیده میشد. در لام های مورد بررسی بافت های چربی حیوانی و گیاهی به صورت مخلوط درهم مشاهده شده و قابل تفکیک نبودند.
مواد افزودنی به صورت توده های پراکنده صورتی و قرمز و بافت های گیاهی که بیشتر از سویا تشکیل شده بودند به شکل دانه های صورتی،زرد یا تیره رنگ در زمینه لام ها مشاهده شدند. در یکی از نمونه های مورد بررسی بافت غذه بزاقی به صورت توده ای صورتی رنگ مشاهده گردید که نمایانگر مصرف گوشت کله در نمونه فوق می باشد. در یکی از نمونه ها لیگامنت پس سری به صورت تکه های صورتی رنگ قابل رؤیت بود. با انجام بررسی هیستومتریک نمونه ها،درصد بافت های عضلانی،چربی و همبندی تعیین گردید. همچنین درصد گوشت لخم بدون چربی (Lean meat) در نمونه های فوق به دست آمد.
در خاتمه نتیجه گیری شد که در ارتباط با تشخیص اندامها و بافت های غیرمجاز به کار رفته در این فرآورده های گوشتی،آزمایش هیستولوژیک روی سوسیس و کالباس در کنار آزمایش کنترل کیفی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In order to distinguish unauthorized tissues in heated sausages, and also the allowed tissues such as muscular and connective tissues and estimate the percentages of them, 60 samples of heathed sausages from different meat producing factories (Ten in each) were used for histological examinations. One mm3 pieces of samples were fixed in 10% buffered formalin. Routine histological technique were used and sections were stained with haematoxylin-eoxin and studied under microscope.
Longitudinal and cross sections of scattered pieces of skeletal muscles were clearly distinguished in red-pink color. Athough connective tissue fibers especially collagens were coagulated by heat but distinguished clearly in an integrated form with pink colour. Fat tissues has been solved in xylole soultions and seen in white colour. The vegetable and animal fat tissues have been mixed together and not distinguishable from each other. Additives have been spread separately and seen pink red colour and vegetable seeds especially soyas were pink, yellows and dark points in the slides.
In one of the samples, the salivary gland has been observed which was the evidence of using head tissues in the product. In another one Nocal ligament had been seen in the pink appearance. Histometric examination has been performed and the percent of muscular, fat connective tissues been determined.
This study showed that for quality evaluation of sausages histological studies is essential, especially when distinguishing inappropriate tissues and organs in meat prouducts, has been considered.