بررسی پروتئین های سرم طیور بومی بوسیله الکتروفورز

نویسندگان

چکیده

از 200 قطعه طیور بومی به ظاهر سالم مناطق فارس وتهران از جنس ماده در گروههای سنی مختلف(کمتر از چهارماه،5/5-4 ، 5/7-5/5 ، 15-5/7 وبیشتر از 15 ماه)، نمونه های خون به طور تصادفی (Randomly) جمع آوری شد.
الکتروفورز سرم خون این طیور در روی نوارهای استات سلولز،شش یا چهار فراکسیون پروتئینی را به صورت باندهای کاملاً مشخص جدا کرد . در مواردی که چهار باند پروتئینی مشخص جداشد،فراکسیون های پروتئینی جدا شده عبارت از آلبومین و گلوبولین های آلفا،بتا وگاما بودند.در مواردی که شش باند پروتئینی مشخص جداشد ، فراکسیون های پروتئینی جداشده عبارت از آلبومین و گلوبولین های آلفا یک،آلفادو،بتایک،بتادو و گاما بودند.در الکتروفورز سرم خون طیور بومی بوسیله ژل آگاروز چهار باند پروتئینی جدا شد. فراکسیون های پروتئینی جداشده عبارت از آلبومین وگلوبولین های آلفا،بتا وگاما بودند.نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون چند متغیره(Multiple regression) نشان میدهند که با افزایش سن،پروتئین تام سرم،آلبومین،گلوبولین تام،آلفا یک گلوبولین،آلفا دو گلوبولین،بتادو گلوبولین و گاما گلوبولین سرم افزایش می یابد(p<0/05) .برعکس ،با افزایش سن،آلبومین،بتا دو گلوبولین و نسبت آلبومین به گلوبولین سرم(A/G) کاهش می یابد(P<0/05).
تخم گذاری باعث افزایش پروتئین تام،آلبومین(برحسب g/100ml)،گلوبولین تام،آلفا یک گلوبولین،آلفا دو گلوبولین،بتایک گلوبولین(برحسب g/100ml)،بتادوگلوبولین (برحسب g/100ml) و گاما گلوبولین میشود. تخم گذاری باعث کاهش آلبومین(برحسب درصدنسبت به پروتئین تام)،بتایک گلوبولین(برحسب نسبت به پروتئین تام)،بتا دو گلوبولین(برحسب درصد نسبت به پروتئین تام)ونسبت آلبومین به گلوبولین سرم(A/G) می شود. ضرایب همبستگی معنی داری بین پروتئین های مختلف سرم خون طیور مورد مطالعه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this study variations in the protein levels of sera of 200 native fowl were investigated according to age «<4, 4-5.5, 5.5-7.5, 7.5-15, > 15 months) and laying.
Cellulose acetate electrophoresis revealed six (albumin, alpha -1, alpha -2, beta -1, beta-2 and gammaglobulins) or four (albumin and alpha-, beta- and gamma globulins) separat serum protein bands.
Four separat proteins (albumin and alpha-, beta- and gammaglobulins) Were separated in agarose gel electrophoresis. The amounts of proteins of sera in separate age groups were significantly different. Positive and significant correlations were observed between age and total protein (g/dl; r=0.724), albumin (g/dl; r=0.387), total globulin (both% of total protein and g/dl; r=0.646 and r=0.763, respectively), alpha-l globulin(g/dl r=O.555), alpha-2globulin(g/dl;r=:0.560), beta-1 globulin (g/dl; r=0.402), beta -2 globulin (g/dl; r=0.485), gamma - globulin (both % of total protein and g/dl; r=O.678 and r=0.791, respectively).
In contrast negatiive and significant correlations were found between the age and albumin (% of total protein; r=-0.646), beta -2globulin (g/dl r=-0.259)md A/G (r=-0.643).
Laying had a significant effect on the amounts of serum proteins. Positive and significant correlations were observed between the laying and
total protein (g/dl), albumin (g/dl), total globulin (both % of total protein and g/dl, respectively), alpha -1 globulin (g/dl), alpha -2-globulin (g/dl), beta -1-globulin (g/dl), beta-2-globulin (g/dl), gamma-globulin (both % of total protein and g/dl, respectively).
Negative and significant correlation were found between the laying and albumin (% of total protein), beta -1-globulin (% of total protein), beta -2-globulin (% of total protein) and A/G. Significant correlations between various serum protein s were also observed.