یافته های ویروس شناسی وسرم شناسی گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک گوساله در تعدادی از گاوداریهای اطراف تهران

نویسندگان

چکیده

پنومونی انزئوتیک گوساله ها یکی از بیماریهای متداول در گاوداریهای اطراف تهران است.مطالعه ای در ارتباط با ویروس شناسی وسرم شناسی طی سالهای 1371 تا 1373 انجام گرفت. از 229 مورد گوساله که از نظر بالینی مبتلا به پنومونی تشخیص داده شده بودند،نمونه برداری شد و آزمایش های سرمی و ویروس شناسی برای 5 ویروس مهم دستگاه تنفس انجام گرفت.
یافته های ویروس شناسی نشان داد که شناسایی عامل تورم عفونی بینی و نای گاوان(IBR) با 46 مورد بیش از سایر عوامل ویروسی است. سایر ویروس ها چون پاراآنفلونزای تیپ 3(PI3) و آدنوویروس،عامل اسهال ویروسی گاوان(BVD) و ویروس سن سی شیال(BRSV) به ترتیب در 13، 4، 3 و1 مورد شناسایی شد.
یافته های سرم شناسی نشان داد که فراوانی نسبی موارد دارای پادتن عوامل ویروسیIBR,PI3,BVD,BRSV به ترتیب 8/93، 5/80 ، 41 و4/17 درصد است. واکسیناسیون برعلیه عوامل ویروسی ذی مدخل در پنومونی انزئوتیک ترجیحاً عامل IBRوPI3 پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Enzootic calf-pneumonia is a common disease of calves in dairy farms in Tehran. A virological and serological study was carried out during 1992-1994.
Two hundred and twenty nine calf pneumonia were diagnosed clinically and samples were taken for virological and serological examinations. Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus (IBR) was the most commonly isolated virus (46 cases) in cultured samples. Other viruses such as Parainfuluenza type 3 (PI3), Adeno, Bovine Viral Diarrhea Virus (BVD) and Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV) were identified 13, 4, 3
and one cases, respectively. Serological findings showed that the
prevalences of seropositive calves for IBR, PI3, BVD and BRSV viruses were 93.8%, 80.5%, 41.0% and 17.4%, respectively. Vaccination againsts viral agent of enzootic calf pneumonia, preferably IBR and PI3, can be considered as a preventive measure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bovin respiratory syncytial virus (BRSV)
  • Calf
  • Enzootic pnemonia
  • IBR virus
  • PI3 virus
  • Serum antibody
  • TEHRAN