بررسی آلودگی های انگلی(کرمی و خارجی)جوندگان شهرستان مشکین شهر واهمیت بهداشتی آنها

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین فون انگلی(کرم ها و انگل های خارجی)جوندگان شهرستان مشکین شهر با همکاری ایستگاه تحقیقات پزشکی و بهداشتی آن شهرستان انجام گرفته است. طی این بررسی که از شهریور ماه 1373 تا آبان ماه 1374 انجام شده است مجموعاً 132 جونده از چهار جنس و گونه مختلف شامل مریونس پرسیکوس،کرایستولوس میگراتوریوس،موس موس کولوس و آلاکتاگاالاتر از مناطق مختلف شهرستان مشکین شهر به طور زنده صید شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. از 132 جونده صید شده 116عددآنها را مریونس پرسیکوس(8/87 درصد)تشکیل می دادند. این گونه غالب جوندگان از نظر انگل های کرمی و خارجی مورد بررسی قرار گرفتند که 7/32 درصد آنها به هایمنولپیس دیمینوتا،7/7درصد به هایمنولیپس نانا واریته فراترنا،7/7 درصد به تتراتیریدیوم،3/29درصد به تریکوریس موریس،86%درصد به سیفاسیا،7/1درصد به تخم کاپیلاریاهپاتیکا و 8/31درصد به مونیلی فورمیس مونیلی فورمیس آلوده بودند. مطالعات انجام شده پیرامون آلودگی مریونس پرسیکوس های صید شده به انواع انگل های خارجی نشان میدهند که 93درصد آنها به گزنوپسیلاژربیلی،6/89درصد به گزنوپسیلانوتلی،1/5درصد به نزوپسیلافاسیاتوس،7/1درصد به استنوپونیاتری پکتیناتا،99درصد به اورنیتونیسوس باکوتی،86% درصد به تریکوسیوس رومبوتسی و 86% درصد به همافیزالیس آلوده بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of this survey which has been conducted from summer 1994 to Autumn 1995, was to identify the parasitic fauna of rodents in Meshkinshahr, Iran. 132 small mammals were collected by live traps in arid region of the area under study and the following species were found Meriones persicus, Cricetulus migratorius, Mus musculus and Alactaga elater. 116 (87.8%) of collected rodends were Meriones persicus that six genus of helminths were identified as follows. Hymenolepis diminuta (32.7%), Hymenolepis nana vaT. fraterna (7.7%), Tetratyridium (7.7%), Trichuris muris (29.3%), Siphac ia (0.86%), eggs of Capillaria hepatica (1. 7%) and Moniliformis moniliformis (31.8%). Seven genus of ectoparasites were identified as follows:
Xenopsylla gerbilli (93%), Xenopsylla nuttalli (89.6%), Nosopsylla las'datus (5.1%), Stenoponia tripectinata (1.7%), Ornitonyssus bacoti (99%), Trichoeciu'i romboutsi (0.86%) and Haemaphysalis .sp (0.86%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ectoparasites
  • Parasitic helminths
  • Rodents