عفونت ناشی از ارگانیسم های شبیه سایتوفاگا/فلکسی باکتر در کارگاههای پرورش قزل آلای رنگین کمان

نویسندگان

چکیده

در بهار سال 1375 در دو کارگاه پرورش قزل آلای رنگین کمان واقع در حاشیه رودخانه هراز تلفات قابل توجهی به وقوع پیوست. ماهیان مبتلا دارای علائمی از قبیل بی اشتهایی،تیره شدن رنگ بدن،پوسیدگی باله های پشتی و شکمی،پوسیدگی باله دمی،نکروز ناحیه دم،جراحات پیشرونده در ناحیه باله پشتی و در بعضی موارد حالاتی از اسکولیوزیس،لردوزیس بودند.
در مطالعه باکتری شناسی از جراحات ارگانیسم های گرم منفی رشته ای شبیه فلکسی باکتر-سایتوگا جداسازی گردید. در مقاطع هیستولوژیکی از این جراحات این گونه ارکانیسم ها به صورت توده هایی در بافت اپی تلیال اپیدرم نفوذ کرده و منجر به نکروز یا حذف اپیدرم شده بودند . رشته های آبششی نیز دچار نکروز بوده ولی اینگونه رشته های باکتریایی به ندرت در آنها دیده میشد.
نتایج مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان میدهد که حمل و نقل نامناسب،کیفیت نامناسب آب استخرها،سوء تغذیه و در معرض نورخورشید قرار گرفتن از جمله عوامل اصلی مستعدکننده بروز عفونت ناشی از ارگانیسم های شبیه فلکسی باکتر-سایتوفاگا در کارگاههای پرورش قزل آلا بوده است. این مقاله اولین مورد عفونت ناشی از این ارگانیسم های بیماریزا در کارگاههای پرورش ماهیان سرد آبی کشور گزارش می نماید .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A mortality level of about 16% occurred in two farmed rainbow trout of 1-3 g and 10-100 g in the north Iran during spring 1996. Infected fish were darkened in colour and showed fin and tail rot, gill necrosis with a general aneamia and ulceration of dorsal area at the base of dorsal fin. In some cases, the infected fish showed exophthalmia, flashimg swimming, and skeletal deformity including lordosis and scoliosis.
Bacteriological examinations of the lesions resulted in isolation of a Cytophaga/Flexibacter like bacterium (CFLB) when cultured onto a selective Cytophaga agar. Histopathologically, the epithelial layers of epiderm were lost and where the epithelial cells existed there were clusters of thin filamentous rod organisms invaded to epithelial tissue.
The epizootiological study of this condition shows that unsuitable long transportation, poor water quality, long exposure to the sunlight and malnutrition, in particular, vitamin deficiency were probably the main predisposing factors involved in the occurring of CFLB infection.This is first finding of CFLB infection reported in Iranian cold-water fish farm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cytophaga
  • Flexibacter
  • Histopathology
  • infection
  • Rainbow trout