مطالعه رادیو گرافیکی اثرات اولتراسوند بر روی شکستگی های استخوان قلم دست در تک سمی ها

نویسندگان

چکیده

نشانه های رادیوگرافی اثرات اولتراسوند بعداز ایجاد شکستگی(Wedge fracture) در استخوان قلم دست 12 راس تک سمی (الاغ) که بین 4الی 6سال سن و 300-150 کیلو وزن داشتند قبل از شکستگی و روزهای 15 ، 30 ، 45 و60 بعد از شکستگی مورد بررسی قرار گرفت. این حیوانات به دو گروه شش تایی گروه I(گروه شاهد)و گروه‌یI (گروه آزمایش) و هر کدام به دو زیر گروه سه تایی IIa,Ib,Ia وIIb به مدت یک ماه و دو ماه جهت ثبت اطلاعات تقسیم شدند. یک هفته بعد از ایجاد شکستگی تمام حیوانات در زیر گروه IIa وIIb به مدت ده روز تحت تأثیر امواج اولتراسوند پالس دار به شکل منقطع(2:8)با فرکانسMHz وشدت w/cm2 با حرکات طولی به مدت ده دقیقه قرار گرفتند . در رادیوگراف های تهیه شده میزان پرشدن نقیصه با کانل و دانسیته کال در هر دو گروه نیز محاسبه واندازه گیری شدند. میزان پرشدن نقیصه در روزهای 15و30بعد از شکستگی در زیر گروه شاهد Ia به ترتیب7/0±6/27 و62/3±4/50 درصد رسید در صورتیکه در زیر گروه IIa گروه آزمایش 67/2±61/34 و 32/2±66/76 درصد محاسبه گردید. ولی در زیر گروه Ib گروه شاهد دو ماهه میزان درصد پرشدگی نقیصه در روزهای 15 ، 30 ، 45 و60 به ترتیب 69/1±24/25 ، 52/1±1/65 ، 45/2±63/74 و 52/0±26/94 درصد اندازه گیری شدند در صورتیکه در زیر گروه IIb گروه آزمایش میزان درصد پرشدگی نقیصه در روزهای آزمایش به ترتیب 5/1±14/33 ، 14/2±30/77 و67/0±55/92 و100% ثبت گردیدند که از نظر مقایسه آماری اختلاف معناداری (p>0.05) واز طرفی محاسبه شیب خط حاکی از سرعت تشکیل کال را در حیوانات گروه آزمایش نشان میدا د.
مدت 15 روز بعد از ایجاد شکستگی هم دانسیته فرضی یکسانی را نشان میداد. تفاوت از روز 30آشکار گردید به طوری که در گروه آزمایش تنها حیوانات دانسیته(3) تیره روشن ولی در گروه شاهد فقط یک حیوان این دانسیته را نشان میداد. در 45 روز اختلاف واضح تری را بیان می گردد به طوری که تمام حیوانات آزمایش دانسیته 2(روشن) و گروه شاهد دانسیته(3) تیره و روشن را هنوز نشان میداد. در 60 روز اختلاف بسیار آشکار بود. به طوری که گروه Ib دانسیته2(روشن)وIIb دانسیته(کاملاً روشن) را که تقریباً دانسیته طبیعی استخوان است نشان میداد. این تغییرات دانسیته با توجه به میزان درصد پرشدن نقیصه کانال نشان دهنده آن است که کال به طور متراکمی شکاف شکستگی را پرکرده و به خوبی سازمانبندی شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A study was undertaken to evaluate radiographically the effect of ultrasound therapy after creating" wedge fracture" in the left metacarpal bone in 12 clinically healthy adult donkeys aged between 4 to 6 years and weighing 150 to 300kg/BW.The animals were randomly divided in to two groups of 6 animals each. These groups were further divided into two subgroups of la, lIa of one month and Ib, lIb of two months duration with 3 animals in each subgroup for clinical observations. Ultrasound therapeutic regimen of 1 MHz and with the intensity of 1 W / cm2 for 10 minutes for 10 days, was started a week after fracture creation in animals of group II, Group I acted as a control. The radiographs of 0, 15, 30,45 and 60 post fracture days of both groups were evaluated for percentage of callus formation and radiographic density of fracture site. The percent of gap filled in 15 and 30 days in la was 27 .6:t0. 7 and 59.4:t3.62, whereas in lIa it was about 34.61:t2.67 and 76.77:t2.32 but in subgroup of Ib the percentage was 25.24:t1.68 and 65.1:t1.52 and in lIb 33.14:t1.50 and 77.30:t2.14. Whereas the percent for 45 and 60 days was 74.63:t2.45
and 94.26±O.53 for Ib animals and in lIb subgroup was 92.55O.86 and
100:t0, respectively. In comparison there were significant changes (p<0.05) with linear regression which indicated the acceleration rate of callus formation in the experimental group. The density differences were observed on 30 days as it was 3 only'in one animal of la and all animals of lIa. It was 3 in Ib and 2 in lIb on 45 days and 2 in Ib whereas 1 in lIb on 60 days. These density and percentage changes in group II indicated the effect of ultrasound therapy for well organised and compact callus formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacarpal fracture
  • Radiography
  • Ultrasound