گزارش همه گیری اورنیتوبیلارزیوزیس در گوسفندان بابلسر

نویسندگان

چکیده

در این گزارش همه گیری اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم(Ornithobilharzia turkestanicum) در شهرستان بابلسر از استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته است . این همه گیری از اوایل مهر ماه سال 72 شروع شد و تا اواخر زمستان همان سال ادامه داشت. میزان تلفات ناشی از آلودگی در گله ها متفاوت بوده و در 5 گله 150رأسی 60-80 درصد دامهای آلوده ،تلف شدند. نشانیهای درمانگاهی در دامهای مبتلا لاغری مفرط و اسهال متناوب و بدبو،ریزش پشم و مخاط رنگ پریده بود. در کالبد گشایی از اکثر اندام ها مانند روده بند،کبد،ریه،مثانه،قلب،کلیه،غدد لنفاوی و طحال انگل جدا گردید. در آزمایش مدفوع 150رأس گوسفند از گله های مختلف در 72 درصد آنها تخم انگل دیده شد و حداکثر تعداد تخم در یک گرم مدفوع 520عدد بود و نتایج آزمایش مدفوع در مقایسه با تعداد کرم های جدا شده بعد از کالبد گشایی نشان داد که رابطه معکوسی بین شدت آلودگی و تعداد تخم در گرم مدفوع وجود دارد . جهت یافتن میزبان های واسط 500 عدد لیمنه آگدروزیانا(Lymnaea gedrosiana) .لیمنه آاوریکولاریا(L.auricularia) و لیمنه پالوستریس (L.palustris) از نواحی آلوده جمع آوری گردید ولی در هیچیک از آنها سرکر یا سایر مراحل نوزادی اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم مشاهده نشد. درمان دامهای مورد بررسی با پرازیکوانتل و تری کلروفن نیز با موفقیت همراه نبود و اختلاف آماری معنی داری از نظر وجود تخم در گرم مدفوع در قبل و بعد از درمان مشاهده نگردید(p>0/05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In 1993 an outbreak of omiJhobilharzwsis, an endemic disease of sheep, was occured in babolsar, Province of Mazandaran, north of Iran. The outbreak was mainly occured in 2 regions Gasreh Sorya and Azizak. In these regions about 60% of the infected sheep died due to omiJhobilharzwsis. Survived animals were heavily cashectic, and suffered from intermittent diarrhea, anemia, wool loss and weakness. In the autopsy numerous worms were found in the mesentary. Liver, Lunq, Blodder, Kidney, hear, Iymphnodes and spleen. Ascite and hydrothorax was noticed in the post - mortem. Meanwhile o. turkestanicum eggs were found in the faeces of 72% survived animals.
A reverse relationship was found between the number of adult worms and the number of egg per gram of faeces. Treatment of infected sheep with Praziquantel and trichlorophen was unsuccessfull, and no significant changes were observed in egg count before and after treatment (p>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epidemiological approach
  • Ornithobilharzia turkestanicum
  • sheep