مقاومت های آنتی بیوتیکی قابل انتقال در سالمونلاهای جداشده از موارد اسهال گوساله ها در اطراف شیراز

نویسندگان

چکیده

در این بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و انتقال فاکتور مقاومت در سالمونلا جداشده از موارد اسهال گوساله ها در اطراف شیراز مورد مطالعه قرار گرفت. از 38 مورد سالمونلای جداشده از مدفوع،36مورد (73/94 درصد)نسبت به یک یا چند آنتی بیوتیک مقاومت نشان دادند. بیشترین مقاومت نسبت به استرپتومایسین (55/80 درصد) بود. مقاومت نسبت به کوتریموکسازول،آمپی سیلین،نالیدیکسیک اسید و کانامایسین به ترتیب 88/38 درصد،66/16درصد،11/11درصد و55/5درصد گزارش گردید. سالمونلاهای جداشده همه در مقابل تتراسایکلین،کلرامفنیکل،آمیکاسین و فورازولیدون حساس بودند. میزان مقاومت های آنتی بیوتیکی از نظر آماری اختلاف معنی داری را نشان میدهند(p<0/001).
از 36مورد سویه های مقاوم سالمونلا،20مورد(55/55درصد)قادر به انتقال تمام یا قسمتی از فاکتور مقاومت خود به سویه آزمایشگاهی E.Coli K12 بودند.انتقال مقاومت سه گانه 100درصد،مقاومت دوگانه 5/62 درصد و مقاومت یگانه 36/47 درصد گزارش گردید. از مجموع سالمونلاهای جداشده،31 مورد (57/81درصد)از نوع سالمونلادابلین و 7مورد (43/18درصد)از نوع سالمونلاتیفی موریوم بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Out of 38 isolated salmonella from feces, 36 (94.73%) were resistance to
one or a few antibiotics. The highest rate of resistance was against streptomycin (80.55%). The resistance to Co-trimoxazole ampicilin, nalidixic acid and
Kanamycin was 38.80%, 16.66%, 11.11% and 5.55% respectively.
The isolate aU were sensitive to tetracycline, chloramphenicol, amikacin
and furazolidone. The P value for the rate of drug resistance was significance
(p<0.01).
Of the total isolates, 20 cases (55.55%) were able to transfer all or at least parts of their resistance factor to E. Coli. Transfer of a triple drug resistance was
100% although transfer of double and mono drug resistance was 62.5% and 47.36% respectively. Among total isolates, 31 isolates (81.57%) were S. dublin and 7 isolates (18.43%) were S. typhimurium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic
  • E. coli
  • Resistance factor
  • Salmonella
  • Transfer