تأثیر زمان نگهداری و میزان اسیدیته شیر خام بر نقطه انجماد آن

نویسنده

چکیده

70 نمونه شیرخام مخلوط دامداریهای طرف قرارداد با یکی از کارخانه های تولید کننده شیر پاستوریزه در تهران از محل کارخانه تهیه گردید. تیتراسیدیته و نقطه انجماد شیرها در روز اول و بعد از یک هفته نگهداری در یخچال اندازه گیری شد. تیتراسیدیته بوسیله سنجش اسیدیته به روش سود دسی نرمال و تعیین نقطه انجماد بوسیله دستگاه کریوسکوپ مدل cryotest ساخت کارخانه ژربر انجام گرفت.
در این بررسی درصد نمونه هایی که نقطه انجماد آنها بالاتر از 530-درجه سانتیگراد بود بعد از یک هفته از 85/43 درصد به 71/15 درصد کاهش یافت و برعکس درصد نمونه هایی که نقطه انجماد آنها کمتر از 550/0- درجه سانتیگراد بود بعد از یک هفته 42/1 درصد به 20 درصد افزایش یافته ،همچنین میزان اسیدیته در روز اول آزمایش بین 5/13 تا 5/33 (بامتوسط 64/17)درجه در نیک بود که میزان 2/16تا3/42 (با متوسط05/21) درجه بعد از یک هفته نگهداری در یخچال افزایش یافت. با استفاده از فرمول های آماری رابطه خطی معنی داری بین اسیدیته شیر و نقطه انجماد بدست آمد(p<0/05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Random sampling was carried out on 70 samples of raw milk obtained from one of the Tehran's milk pasteurization plants. Acidity and freezing points (F.P.) of milk were tested on the first day and after seven days of refrigeration. To titre milk acidity, decimal NaOH method was used and F.P. was determined by cryoscope (Cryotest model, Gerber comp.).
It was seen that the percentage of samples which had F.P. above -0.53°C decreased from 42.85% to 15.71% after seven days and percentage of those which had F.P. less than -0.55°C increased from 1.42% to 20%. The acidity was 13.5°0 (Oornic degree) with a mean of 1 7 .64°0 at the first day which was increased to 16.2°0 and 42.3°0 with a mean of 21.05° 0 after being preserved for one week. An inverse relationship was observed between acidity and F.P. which was significant as seen by the Student's t-test (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidity
  • Freezing point
  • Milk