مطالعه اثرات هیستوپاتولوژی برخی از فلزات سنگین ( سولفات مس ، سولفات روی و سولفات جیوه – کلرور کادمیوم ) بر بافتهای ماهی کپور

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه به منظور بررسی بروز ضایعات احتمالی میکروسکوپیک ، بافتهای کبد ، روده ، آبششها ، قلب و عضلات ماهی کپور معمولی به روش حمام در معرض عناصر سنگین سولفات مس ( 8.5 mg / l) ، سولفات روی ( 33mg/l) و سولفات جیوه – کلرور کادمیوم ( 10 mg/l) در شرایط آب با کیفیت تعریف شده قرار گرفتند . نمونه های بافتی مورد نیاز برای مطالعات آسیب شناسی در فواصل زمانی 3 ، 12 و 24 ساعت پس از حمام تهیه و پس از تهیه مقاطع هیستوپاتولوژی مورد مطالعه میکروسکوپیک قرار گرفتند . نتایج حاصله نشان داد که در برازش ، چسبندگی لاملاها (Lamellar Fusion)، پرخونی و خونریزی ، آنوریسم ( Aneurism) و تلانژیکتازی (Telangiectasis ) ، نفوذ سلولهای آماسی و هیپرپلازی سلولهای پوششی رشتههای آبششی (HYperlasia of brancial lamella) قابل مشاهده بود. همچنین بافت کلیه دچار دژنرسانس هیالن در سلولهای پوششی لوله های کلیوی ، نکروز سلولهای بافت پوششی لوله ها گردیده و جایگزین شدن آنها به وسیله لنفوسیتها قابل مشاهده بود. در کبد ، دژنرسانس چربی ، پرخونی ، خونریزی ، نکروز و هجوم لنفوسیتها و فاگوسیتها وجود داشت . در روده التهاب شدید مشاهده شد . در سایر اندامها مثل قلب و عضلات ضایعه ای مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this study, in order to observe the histopathological changes of liver, kidney, intestine and gills of Common Carp after using Cupper sulfate 8.5 mg/lit, Zinc sulfate 33 mg/lit, Mercuric sulfate and Cadmium cloride 10 mg/lit respectively for 3-24 hrs., the tissue from each group were sampled. Hematoxylin & Eosin staining procedure was used to reveal the histopathological changes. One of the most lesions of branches which can be occurred very clear and evidence was lamellar fusion. Hyperemia, hemorrhage, aneurism, telangiectasis , infiltration of inflammatory cells and epithelial hyperplasia of gills were observed which caused, respiratory problems. The degenerative changes in the kidney consisting of necrosis, hyaline degeneration of tubules and substitution with lymphocytes. In liver, fatty change, hyperemia, hemorrhage, hepatocellular necrosis and infiltration of lymphocytes and phagocytes were exisred. There was not any lesions in cardiac and skeletal muscle tissues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gills
  • Heavy metals
  • Kidney
  • Liver