دوره و شماره: دوره 55، شماره 4 - شماره پیاپی 1274، بهمن 1379 (221 مجله دانشکده دامپزشکی) 
گزارش یک مورد بیماری " دستگاه دهلیزی گوش در سگهای پیر " از شهرستان شیراز

دکتر علی اصغر سرچاهی؛ دکتر سردار جعفری شوریجه؛ دکتر حسین پرونده


ضرورت کاربرد ضد عفونی کننده های اختصاصی جهت کنترل کوکسیدیوز

دکتر صادق رهبری؛ دکتر سید محمد مهدی کیانی؛ دکتر مهرداد مدیر صانعی؛ دکتر سید مصطفی رضوی دینانی


بررسی لکوگرام گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی

دکتر مهدی وجگانی؛ دکتر فرامرز قراگزلو؛ دکتر زهره خاکی؛ دکتر آرش خردمندکلور


بررسی آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش موشهای شهرستان کاشان

سیما راستی؛ دکتر ایرج مؤبدی؛ روح ا... دهقانی؛ عباس درودگر


بررسی بالینی ، کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان ارومیه

دکتر ناصر علیدادی؛ دکتر میرعلی فرج زاده؛ دکتر محمد حسن خادم انصاری؛ دکتر بهرام دلیرنقده؛ دکتر اسماعیل مرتاض؛ دکتر رسول احمدی پیدانی؛ احمد برزگر


بررسی کشتارگاهی ارتباط متقابل یافته های بالینی و ضایعات بافتی دستگاه تنفس در پنومونی انگلی مزمن گوسفند

دکتر ناصر علیدادی؛ دکتر امیر عباس فرشید؛ دکتر قاسم یوسف بیگی؛ دکتر اسمعیل مرتاض؛ دکتر کیومرث طایفی اردبیلی؛ دکتر بهراد زندیه؛ دکتر سید رسول مدنی