بررسی فیلاریوز سگهای گله اطراف تهران

نویسندگان

چکیده

هدف بررسی حاضر که مدت یکسال از تابستان 1377 شروع شد، مطالعه فیلاریوز سگهای اطراف تهران به فیلرهایی بود که میکروفیلر آنها در خون مشاهده می شود . برای این منظور از 138 قلاد سگ از شهرها و شهرکهای واقع در نواحی جنوب ، جنوب غربی ، جنوب شرقی ،شمال غربی و شمال شرقی تهران خونگیری به عمل آمد . خونها با استفاده از روش تکمیل شده نات ( Modified Knott technigue) آزمایش گردید . میکروفیلهای موجود شمارش شده و با استفاده از کلیدهای تشخیص میکروفیلها ( اسلامی ، 1376 و جدول مقایسه ای 1 ) جنس و گونه فیلرهای موجود تعیین گردید و رابطه بین سن و جنس با آلودگی بررسی شد. در بین سگهای آزمایش شده 2 قلاده آلوده به دیروفیلاریا ایمی تیس ( 4/1 درصد) و 12 قلاده آلوده به دیپتالونما رکوندیتوم (7/8 درصد) بودند . با استفاده از آزمون مربع کای نشان داده شد که اختلاف معنی داری بین جنس و آلودگی به دیپتالونما رکوندیتوم وجود ندارد ولیکن با استفاده از آزمون فیشر اختلاف معنی داری بین سن و آلودگی با دیپتالونما رکوندیتوم (P< 0/05) مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study was carried out since summer 1988, to investigate the filarial parasites of dog of around Tehran. The blood samples of 138 sheep dogs from south, south west, south east, north west and north east of Tehran were examined for the presence of microfilaria using modified knott method. The age and the sex of examined dogs were recorded. To identify microfilaria of Dirofilaria iminitis from that of Depetalonema reconditum different keys (Eslami, 1987, other, table 1) were used. Our findings revealed that 1.4% and 8.7% of the dogs harbored Dirofilaria immitis and Dipetalonema reconditum respectively. Low number of dogs infected with Dirofilaria immitis (2)did not allow us to evaluate the role of age and sex on this infection, whereas there was a significant relation between age and infection with D. reconditum but not with sex using Chi2 test and fisher test respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • Filariosis
  • TEHRAN