میزان شیوع آریتمی های قلبی در گربه های ارجاعی به بیمارستان شماره 2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

در این بررسی و مطالعه که از 20 خرداد ماه 1378 تا 25 مهرماه 1378 در بیمارستان شماره 2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران انجام پذیرفت ، روی 112 گربه مطالعه الکتروکاردیوگرام به عمل آمد. درصد آریتمی هایی که در این حیوانات مشخص گردید به شرح زیر بود . تاکیکاردی سینوسی 71 درصد ، برادیکاردی سینوسی 1/7 درصد ، کمپلکس های زودرس بطنی 4/21 درصد ، پیش آهنگ سرگردان 4/2 درصد، آریتمی سینوسی 4/2 درصد ، فیبریلاسیون دهلیزی 4/2 درصد ، دهلیز آرام 4/2 درصد ، ریتم فرار 4/2 درصد و تاکیکاردی بطنی 4/2 درصد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Arrhythmias are abnormalities of cardiac impulse, conduction, rate and or regularity. Many cardiac arrhythmias are begin and clinically in significant and require no specific therapy but some arrhythmias may cause sever clinical signs or lead to cardiac arrest and sudden death. The purpose of this study was to review the prevalence of cardiac arrhythmias in cats which were referred to Pet hospital of Vet. Faculty of Tehran University. Sinus Tachycardia and Ventricular Premature Complexes were the most common in cats referred. From 10 June 1999 to 17 Oct. 1999, the Pet hospital admitted 283 cats. Review of 112 electrocardiographic samples of these cats indicates percentage of various arrhythmias. The arrhythmias observed are as following:
Sinus tachycardia (7 1%), VPC (21.4%), Sinus bradycardia :7.1%), Wandering pacemaker (2/4%), Sinus arrhythmia (2.4%), A trial Fibrillation (2.4%), Silent atrium (2.4%) escape rhythm (2.4%) and Ventricular tachycardia (2.4%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arrhythmia
  • Cat
  • electrocardiography