مطالعه آترزی فولیکولهای تخمدانی گوسفند ماکویی در مراحل مختلف دوره جنسی و در فصول مختلف سال

نویسندگان

چکیده

جهت مطالعه بافتی فولیکولهای تخمدانی گوسفند نژاد ماکویی از تعداد 100 رأس میش ماکویی بالغ و سالم کشتار شده در کشتارگاه ارومیه در فصول مختلف سال و در هر فصل 25 نمونه تخمدانی برای مطالعه بافتی نمونه برداری گردید. پس از انجام مراحل تهیه مقاطع بافتی ، برشهای سریال رنگ آمیزی شده مورد مطالعه میکروسکوپی قرار گرفتند . مشاهده گردید که روند آترزی در تمامی انواع فولیکولهای تخمدانی وجود دارد و بر اساس نحوه شروع و ایجاد آترزی ، آن را می توان به دو گروه فولیکولهای پیش حفره ای و فولیکولهای حفره دار تقسیم نمود که نحوه روند آترزی در دو گروه مذکور متفاوت بود. طوری که در فولیکولهای پیش حفره ای علایم شروع آترزی ابتدا متوجه اووسیت و سلولهای فولیکولی اطراف آن بود. در حالی که در فولیکولهای حفره دار علایم آترزی بیشتر از محیط فولیکول و بویژه سلولهای گرانولوزا و تکی را شامل می شدند . در حالت پیشرفته ، توده کومولوسی نیز علایم فوق را نشان می داد . ضمناً علایم آترزی بسیار متنوع بوده و هر یک از فولیکولها یک یا چند مورد از علایم را نشان می دادند . درمطالعه حاضر مشخص شد که هیچ گونه اختلاف معنی داری بین میانگین فراوانی فولیکولهای آترتیک در مراحل مختلف رشد در هر فصل با فصل دیگر وجود ندارد ، ولی در هر فصل اختلاف بسیار معنی داری (a=0/01) بین فراوانی انواع فولیکولهای آترتیک اولیه ، ثانویه و ثالث وجود داشت . میانگین فراوانی فولیکولهای آترتیک اولیه و ثالث از نظر آماری با هم اختلاف معنی داری نداشتند ، ولی میانگین فراوانی فولیکولهای آترتیک ثانویه با هر دوی آنها ( ثالث و اولیه ) دارای اختلاف معنی داری ( a=0/01) بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

For the purpose of histological study of ovarian follicules of makoyee ewes, from 100 healthy adult ewes, which were sloughtered in Uromia city abbatoir, ovaries collected in different seasons and in each season 25 specimens taken for study. After performing all processes of preparation for sectioning, serial sections were stained and microscopic investigation carried out. Follicular atresia was observed in all kinds of ovarian follicles and on the base of way of commencing of such process, it is divisible in to two categories, i.e. preantral and antral follicles and as such the way of atresia must be different in between them. We observed that in preantral follicles, atretic signs for the first starting from oocyte and its surrounding follicular cells, whereas in antral follicles, such signs were starting from periphery of follicles, specially granulosa and theca cells. We also observed that, in advanced stage of follicular atresia, cumulus cells showing atretic signs too. It is to be mentioned that, follicular atresia is a complex phenomenon and each category of the ovarian follicles may show one or more kinds of such signs. In this study we found that there is not significant differences between mean distribution of atretic follicles in different stages of growth in different seasons of a year, but in each season there were significant (a=0.01) difference between atretic primary, secondary, and tertiary follicles. Differences of mean distribution of atretic primary and tertiry follicles were not significant, but mean distribution of atretic secondary follicles were significant (a=0.05) with both of them, i.e. primary and secondary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atresia
  • ovarian follicles
  • sheep