ضرورت کاربرد ضد عفونی کننده های اختصاصی جهت کنترل کوکسیدیوز

نویسندگان

چکیده

جداسازی تک ااسیست / یمریا تنلا از سوش مزرعه ای انجام و از طریق لوله مری به 20 قطعه جوجه یکروزه تلقیح شد . ااسیست های جوجه های آلوده جمع اوری ، سپس ااسیست هاگدار تحت تأثیر محلول سترون کننده ااساید (Oo-cide) به مدت 1 و 6 ساعت و همچنین به عنوان شاهد در آب مقطر قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که محلول 20/1 ااساید می تواند از هاگدار شدن ااسیست ممانعت نماید. در تجربه ای دیگر دو گروه جوجه یکروزه انتخاب گردید.نتایج نشان داد جوجه های آلوده شده با ااسیست غوطه ور شده در ااساید دفع ااسیست در مدفوع نداشته در حالی که مرگ و میر و یک حداکثر 80000 ااسیست در هر گرم مدفوع در گروه شاهد مشاهده شد . دو پن 15 متری در مؤسسه تحقیقاتی امین آباد دانشکده انتخاب گردید تا بتوان در هر یک ازآنها 150 جوجه جایگزین نمود . درابتدا بستر هر دو پن با 100000 ااسیست در هر متر مربع آلوده سپس بستر یک با ااساید اسپری و بستر پن دیگر به عناون شاهد با آب مقطر اسپری شد. شمارش ااسیست در هر گرم مدفوع جوجه ها نشان می دهد ، دفع ااسیست در پن شاهد به طور معنی داری در مقایسه با پن درمان شده در طول دوران پرورش افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Singled-oocyst of field isolated of Eimeria ten Ella inoculated via gavage. at one day old of 20 chicks, the oocysts of infected chicks harvested then sporulated oocysts were exposed for 2 and 6 hours in Occide and distillated water respectively, it appears that a dilution of 1:20 of Oo-cide inhibits excystment of oocysts. Experimentally infected one day chicks with Oo-cide treated oocysts were carried out, the result showed that oocysts treated prevented excretion of oocysts in feaces of chicks. But mortality and a maximum of 80000 oocysts per gram of feaces was observed in control group. Two pen floor each consists of 15 square meters were selected in Faculty Research Institute in order to house 150 chicks in each of them. The pens was infested by the use of an application of Eimeria tenella oocysts at a concentration of 100000 oocysts to a square meter of the floor. Treated pen was achieved with Oo-cide over the entire area previously infested by oocysts, but the control pen had a water spray on the litter. Oocyst count of a gram of feaces showed signifcantly increased oocysts out put of the chicks which housed in untreated pen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coccidiosis
  • Eimeria tenella
  • Oo-cide