تغیرات هیستومورفولوژیکی و هیستوشیمیایی غده بزاقی بناگوشی خرگوش تحت تأثیر داروی ایزوپرنالین در سطح میکروسکوپ نوری و الکترونی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق از 10 خرگوش 7 ماهه با وزن متوسط 1500-1000 گرم استفاده شد . ابتدا خرگوش ها در دو گروه پنج تایی تحت عنوان شاهد و تزریقی تقسیم بندی شدند . با تزریق طولانی مدت ایزوپرنالین (Isoprenaline) با دوز 5/8 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 22 روز مشخص شد که وزن غده بناگوشی خرگوش پس از تزریق به بیش از 3 برابر گروه شاهد رسیده است . درمطالعات بافت شناسی در سطح میکروسکوپ نوری هیپرپلازی ، هیپرتروفی و افزایش مواد موکوپلی ساکاریدی در واحدهای ترشحی این غده با رنگ آمیزی اسید پریودیک شیف (Periodic acid shift) واکنش مثبت و با رنگ آمیزی آلسین بلو (Alcian blue) واکنش منفی نشان داده است . در سطح میکروسکوپ الکترونی در مقایسه با قبل از تزریق که دو نوع گرانول ترشحی بزرگ با ماتریکس روشن همراه با هیپرتروفی سلولی در این غده دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this research 10 rabbits were used in two groups of control and treatment. Chronic treatment of isoprenaline with dosage of 8.5mg/kg for 22 days revealed remarkable changes in rabbit parotid gland. Such as causing of increasing the weight of parotid gland. In the histological studies hyperplasia and hypertrophy of secretion units with the increasing of mucopolysacharide materials were also reasonable. In the special staining the parotid gland was respond to the periodic acid shiff staining but not to alcian blue. At electron microscope level the presence of light secretion granules after treatment instead of dark granules before treatment in acinar secretory cells were determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histochemistry
  • Histomorphology
  • Isoprenaline
  • Parotid gland
  • Rabbit