مطالعه لایه عضلانی جدار ایلیوم سگ به وسیله میکروسکوپهای نوری و الکترونی

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر پوشش عضلانی جدار ایلیوم سگهای سالم با استفاده از میکروسکوپهای الکترونی انتقالی و نوری بررسی شد. در 5 قلاده سگ ماده بالغ و سالم با رعایت شرایط استریل و تحت بیهوشی عمومی عمل لاپاراتومی انجام شد و انتهای ایلیوم در معرض دید قرار گرفت و دو نمونه از آن برای مطالعات میکروسکوپهای نوری و الکتورنی برداشته شد. بر روی نمونه های اول مراحل کار عملی بافت شناسی عمومی به عمل آمد و برشها با روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین رنگ و با میکروسکوپ نوری مطالعه توصیفی شدند . نمونه های دوم جهت مطالعه میکروسکوپ الکترونی انتقالی آمده و برشهای نیمه نازک (Semithin) و Utrathin به وسیله درشت نمایی های پایین و بالای میکروسکوپ الکترونی مطالعه شدند . در نمونه های میکروسکوپ نوری آرایش متداول لایه های طولی و حلقوی عضله صاف پوشش عضلانی جدار ایلیوم مشاهده شد و با میکروسکوپ الکترونی انتقالی تقسیم بندی لایه حلقوی را به دو نوار ضخیم در خارج و نازک در داخل آشکار ساخت . میانگین و انحراف معیار ضخامت نوار ضخیم خارجی بین 4/47?/21 الی 7/5? 80 و ضخامت نوار نازک داخلی بین 49/0? 60/1 الی ? 22/6 در 4 قسمت نازک داخلی بین فاصله بین سلولها کم و باریک بود و یک مورد اتصال باز (Gap junction ) بین سلولهای آن دیده شد که در مطالعات گزارش نشده بود. بین دو قسمت لایه حلقوی ، شبکه عضلانی مشاهده شد . تقسیم بندی لایه حلقوی پوشش عضلانی جدار ایلیوم به دو قسمت خارجی و داخلی و وجود اتصالات باز در هر دو قسمت دلیل عملکرد مستقل آنها از یکدیگر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In present investigation, the muscular covering of canine’s ileum was studied by light and electron microscopes. Five healthy female dogs under general anesthesia and sterile conditions were laparatomized and distal portion of ileum was exposed. From each dog, two samples were obtained for light and electron microscopic studies. Firts sample was fixed in formalin saline, stained by hematoxyline and eosine method, and examined descriptively at light microscopic level. Second sample was prepared for transmission electron microscopic (TEM) study, therefore semithin and ultrathin sections obtained and stained. Semithin sections were examined by light microscope quantitavely and ultrathin sections were observed by low and high magnification of TEM. Light microscopic studies showed routine description of longitudinal and circular layers of muscular covering of ileum. TEM studies showed circular layer composed of a thick portion which located laterally and a thin portion which located internally. Depth of the thick portion was from 21.7+4.4prn to 80+5.7pm and deth of the thin portion was from 1.6+0/46prn to 6.2+2pm. In the thin portion, cell were smaller, spaces between them were narrow and
one gap junction between smooth muscle cells was observed. Circular layer of ileum had two distinct portions and the existence of gap junction between smooth muscle cell of them could be the reason of individual functions of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • Electron microscopy
  • ileum
  • Muscular layer