دوره و شماره: دوره 55، شماره 1 - شماره پیاپی 1331، اردیبهشت 1379 (218 مجله دانشکده دامپزشکی) 
کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش

دکتر غفار اردلانی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی


نقش الکترولیتها در ایجاد آریتمی های قلبی در گاو

دکتر محمدرضا مخبردزفولی؛ دکتر بهرام دلیرنقده؛ دکتر اسماعیل مرتاض


بررسی وضعیت حاملین سالمونلا در تعدادی از گاوداریهای شهرستان تبریز

دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی؛ دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل