کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش

نویسندگان

چکیده

در این بررسی، به منظور مطالعه کالبدشکافی عضو و مرونازل در گاومیش تعداد 51 عدد سر گاومیش بالغ و سالم مورد استفاده قرار گرفت. از عضو مذکور برشهای طولی و عرضی ( سریال ) تهیه شد و وضعیت قرار گرفتن عضو در کف حفره بینی با توجه به ستیغ های کامی دهان مورد ارزیابی واقع شد. طول عضو ومرونازال در گاومیش 5/1 ? 9/18 سانتیمتر اندازه گیری گردید که محل شروع آن از برجستگی کل ثنایابی و خاتمه آن در محاذات دومین دندان پیش آسیایی بود. این عضو توسط غلاف غضروفی شفاف و ناقصی احاطه شده است. حداکثر قطر حلقه غضروفی در میانی طول عضو دیده می شود. در بررسی ساختار بافتی عضو ومرونازال در گاومیش پس ار جدا سازی از 4 سر حیوان و طی مراحل تهیه بافت، بررسی بافتی نشان داد که اپیتلیوم مخاطی عضو ومرونازال از دو نوع تنفسی بیشتر دیواره خارجی و نوع بویایی دیواره داخلی مجرای عضو را مفروش کرده است. در پارین پخش تنفسی پراکندگی شبکه عروقی و غدد به مراتب بیشتر از بخش بویایی بوده و بافت نرم این عضو توسط لوله غضروفی و ناقصی از جنس هیالن احاطه گردیده است که در انتها به صورت قطعات جداگانه و کوچکی جلب توجه می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In This study fifty one heads of adult and healthy buffalo were used. Longitudinal and cross serial section of this organ prepared and position of Vemeronasal Organ "VNO" in floor of nasal cavity with notice to palatine ridges were evaluated. The mean length of VNO in buffalo was 18.9 + 1.5cm which was initiated at incisive tubercle and terminated at the level of second premolar tooth. This organ is encapsulated with incomplete hyaline cartilage ring and maximum diameter of this ring was observed in middle one third of VNO length. In histological observation of the buffalo’s VNO, Four VNO were separated from the head of buffalos. After tissue processing the histological study of the organ has shown that the mucosal epithelium linning the lumen of th VNO were of two different kinds i. e. respiratory epithelim in the lateral wall and Olfactory (receptor) epithelium in the medial wall. Also there were an extensive vascular network and distribution of glands in the lamina propria of the respiratory portion rather than of olfactory part. The soft tissue components of VNO is surrounded by incomplete hyaline cartilage tube that is segmented at the end of this organ.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • Buffalo
  • olfactory
  • Respiratory epithelium
  • Vomeronasal Organ