مقایسه اثر غلضتهای مختلف سرم جدید گاو و سرم میش فحل بر بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای گوسفند

نویسندگان

چکیده

هدف از این بررسی ارزیابی اثر غلضتهای مختلف سرم جدید گاو و سرم میش فحل بر بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای گوسفند بود. تخمدانهای گوسفندان از دامهای ذبح شده در کشتارگاه گرفته شده و به آزمایشگاه منتقل گردید. در آزمایشگاه تخمکهای موجود در داخل فولیکولهای تخمدان با استفاده از سرنگ و روش مکش گرفته شده و پس از 4 بار شستشو در محیط کشت سلولی TC-199 حاوی مقادیر معینی از دو نوع سرم به نامهای سرم جنین گاو ( Fetal ) ( calf serum و سرم میش فحل(Estrous sheep serum) کشک داده شد. پس از کشک به مدت 24 ساعت در گرمخانه 5/38 درجه سانتیگراد و فشار 5 درصد از گاز Co2 در هوای مرطوب، تخمکها از سلولهای کومولوس عاری گشته و بین لام و لامل قرار داده شده و جهت ثابت شدن در مخلوط اسید استیک و اتانول قرار داده شدند. تخمکها پس از مدت لازم توسط استواورسئین رنگ آمیزی شده و جهت مشاهده نشانه های بلوغ توسط میکروسکپ فاز کنتراست مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده توسط آزمون مربع کای مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آزمایش نشان داد که افزودن سرم به طور معنی دار ( 001/0 > P ) بلوغ تخمکها را افزایش می دهد. نتایج حاصل از کشت تخمک در محیط حاوی سرم میش فحل با سرم جنین گاو قابل مقایسه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The aime of this study was to assess the effects of different concentrations of fetal calf serum and estrous sheep serum on in vitro maturation of ovine oocytes. Ovine ovaries were isolated from a local slaughter house and transported to the laboratory. Oocytes were aspirated from the folicles and washed 4 times in TCM-199 with or without different concentrations (10, 15 and 20%) of heat inactivated fetal calf serum (FCS) or estrous sheep serum (ESS), and cultured in TCM-199 under paraffin oil. After 24 h culture for maturation, oocytes were denuded from cumulus cells and were mounted on slide glass, fixed, stained and observed under a phase contrast microscope for evidence of maturation, Very few oocytes were matured in the medium without each serum. However maturation rates were significantly increased (P<0.001) when the media were supplemented with sera. The results of the present study shows that the maturation in ESS medium is comparable to
FCS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Estrous sheep serum
  • Fetal calf serum
  • Oocyte maturation
  • sheep