بررسی صفات فولیکولهای پوست بز کرکی رائینی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق نمونه های پوست از محل پهلوی راست 240 راس بز کرکی رائینی گرفته شد. پس از تهیه مقاطع بافتی و مطالعه ساختار بافت شناسی فولیکولها، فولیکولهای اولیه و ثانویه شناسایی و سپس صفات فولیکولهای پوست یعنی: ترکم فولیکولهای اولیه، تراکم فولیکولهای ثانویه، نسبت فولیکولهای ثانویه به فولیکولهای اولیه، شاخص تعداد فولیکولهای اولیه و شاخص تعداد فولیکولهای ثانویه تعیین گردید. میانگین حداقل مربعات این صفات به ترتیب: ( 045/0 + ) 95/1 فولیکول در میلیمتر مربع پوست، ( 044/1 + ) 29/23 فولیکول در میلیمتر مربع پوست، ( 058/1 + ) 14/13، ( 067/1 + ) 68/15 و ( 044/1 + ) 76/209 برآورد گردید. همچنین اثر عوامل مختلف ثابت نظیر سن، جنس، تیپ تولد، سن مادر، وزن تولد و وزن سه ماهگی ( شیرگیری ) بر تغییرات صفات فولیکولهای پوست مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Skin samples from 240 Raini cashmere goat at different (3 months to 3 years) were taken from the right mid-side of each goat. Alter prepration of section, the histological structure of follicle were studied by determination of 1 and 2 follicle. Least square means of primary follicle density (pf/mm), secondary follicle density (pf/mm), ratio of secondary to primary follicles (sf/pf), primary follicle number Index (pfni) and secondary follicle number index were estimated to be: 1 .95(+0.045) follicles/mm, 23.291(+ 1.044) follicles/mm, 13. 138(+1 .058), 15.682(+ 1.067), 209.763(+1.044) respectively. The effects of age, sex, type of birth, age of dam, birth weight and weaning weight on skin follicle characteristics were estimated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Raini goat
  • Skin follicle