بررسی وضعیت حاملین سالمونلا در تعدادی از گاوداریهای شهرستان تبریز

نویسندگان

چکیده

این تحقیق در سال 1376 در پنج گاوداری صنعتی اطراف تبریز به منظور بررسی وضعیت حاملین سالمونلا صورت گرفت. جمعیت گاوداریهای تحت مطالعه جمعاً 2590 راس گاو و 281 راس گوساله به طور تصادفی سه تا پنج نوبت به فواصل دو هفته مورد کشت باکتریولوژیک قرار گرفت. سالمونلاهای جدا شده شامل S.II,S. typhimuritum S. enteritidis, S.paratyphia, S.newport, بود که هیچ یک در زمره سالمونلاهای سازش یافته در گاو به شمار نمی روند. در این مقاله اهمیت حاملین در اپیدمیولوژی سالمونلوز مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This research was carried out to study Salmonella carrier state in five industrial dairy farms around Tabriz city in 1998. The cattle population was 2590, of which 475 cows and 281 calves were stool cultured randomly three to five times at two-week intervals. The isolated Salmonella were S. paratyphi A, S. newport, S. typhimurium, S. II and S. enteritidis. None of these serotypes are ranked as host-adapted Salmonella. In this article the importance of carriers in epidemiology of Salmonellosis is discussed.