بررسی وضعیت آلودگی گاو و گاومیش به دیکتیوکولوس ویویپاروس در شهرستان ارومیه

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین آلودگی گاو و گاومیش به دیکتیوکولوس و یویپاروس بررسی در دو مرحله کشتارگاه و مزرغه انجام گرفت. در مرحله کشتارگاهی بررسی به مدت یک سال بر روی گاو و گاومیشهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان ارومیه انجام و ریه ضبطی 470 راس گاو و 400 راس گاومیش مورد آزمایش قرار گرفت. از 470 ریه ضبطی گاو یک مورد ( 21/0 در صد ) آلوده به دیکتیوکولوس ویویپاروس بود. همچنین 356 نمونه مدفوع از گاو و گاومیشهای زیر دو سال ( 135 نمونه گاومیش و 221 نمونه گاو ) اخذ گردید. آلودگی به نوزاد دیکتیوکولوس ویویپاروس در 6 راس گوساله گاو ( 71/2 در صد ) دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

0To investigate of Dictyocaulus viviparus infestation In cattle and
buffaloes, the study were carried out on 356 feacal samples collected from 221 calves and 135 buffaloe calves. The infestation was observed only in six calves, buffaloes did not show any positive case. In the second phase of the study 470 cattle and 400 buffaloes, which were slaughtered at Urmia slaughter house were examined during 1997-1998. The examination of Kings for the parasite were carried out. The result indicated only one positive case in cattle (0.21%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffalo
  • Cattle
  • Dictyocaulus viviparus